Technická způsobilost k provozu

Vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu

Automobily jsou složitá technická zařízení, u kterých postupem času, nebo dalšími vlivy, jež na ně působí, dochází k jejich stárnutí a také poškozování. Technici při konstrukci vozidel vycházejí z určitých parametrů, ke kterým potom volí i životnost jednotlivých dílů automobilu. Na opotřebení v provozu pak má samozřejmě vliv prostředí i samotný druh provozu vozidla.

Provozovatel vozidla je pak podle zákona povinen pohybovat se na silnici pouze s automobilem, který je technicky způsobilý. V dnešním uspěchané době však řada řidičů zapomíná na to, co bylo ještě před nějakým časem zcela běžné. Před každou jízdou alespoň pohledem zkontrolovat stav vozidla, zda nevznikl někde problém, který by mohl být v rozporu se zákonným ustanovením.

Co je k provozu technicky nezpůsobilé silniční vozidlo?

Technická nezpůsobilost vozidel je obecně upravena v § 37 zákona č. 56/2001 Sb.

Silniční vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud:

 • pro závady v technickém stavu bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,

 • poškozuje životní prostředí nad míru stanovenou prováděcím právním předpisem,

 • provozovatel vozidla neprokáže jeho technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích způsobem stanoveným zákonem,

 • byly na vozidle provedeny neschválené změny anebo zásahy do identifikátorů vozidla, například VIN.Provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo:

 • které je technicky nezpůsobilé k provozu,

 • které není zaregistrováno v registru silničních vozidel v České republice nebo v registru silničních vozidel jiného státu,

 • které není opatřeno registrační značkou nebo registrační značkou jiného státu,

 • k němuž není sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

 • které nemá platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly,

 • které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel.

Legislativa pamatuje i na přesný výčet závad vozidla, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Tyto závady na vozidle vymezuje vyhláška č. 341/2002 Sb., a to v § 36. Výčet závad, díky kterým není vozidlo provozuschopné, byl oblíbenou otázkou v autoškolách. Bohužel v současnosti se tato problematika z obsahu výuky poněkud vytratila. Přesto je potřeba upozornit na to, aby řidič v okamžiku, než vyjede na pozemní komunikaci, alespoň obešel svůj automobil a zkontroloval, zda je vše v pořádku. Jinak se vystavuje citelnému postihu. Technický stav silničních vozidel v provozu na pozemních komunikacích je oprávněna v rámci dohledu na bezpečnost silničního provozu kontrolovat Policie České republiky.

Na co si tedy dávat pozor, a které závady je třeba neprodleně odstranit?

Jsou-li na vozidle závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nesmí být vozidlo užito v provozu na pozemních komunikacích, s výjimkou nouzového dojetí. (Při nouzovém dojetí, které spočívá pouze v dojetí přiměřenou rychlostí na nejbližší místo, kde lze závadu odstranit, nesmí být ohroženy život, zdraví, majetek ani např. životní prostředí.)

1. Závadou v osvětlení vozidla je vždy:

 • nesvítí-li potkávací nebo brzdové nebo zadní obrysové světlo alespoň na straně přivrácené do středu vozovky,

 • nelze-li přepnout dálková světla na potkávací,

 • způsobují-li světlomety oslnění,

 • jsou-li dodatečně namontovány nebo upraveny svítilny svítící dopředu nepřerušovaně světlem jiné barvy než bílé, kromě předních svítilen do mlhy žluté barvy a dozadu nepřerušovaně svítící světlem jiné barvy než červené,

 • jsou-li chybně zapojeny svítilny nebo chybně propojeny svítilny tažného vozidla a přípojného vozidla.

  3. Závadou v zasklení vozidla je vždy:

 • prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o velikosti větší než 20 mm,

 • zatemnění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 75 % nebo zatemnění předního bočního skla na propustnost zjevně nižší než 70 %.

  4. Závadou na výfukovém potrubí vozidla je vždy netěsnost nebo neúplnost výfukového potrubí nebo zjevný zásah do tohoto potrubí mající vliv na vnější hluk vozidla.

  5. Závadou na karoserii vozidla nebo na jeho podvozku je vždy poškození nebo deformace karoserie nebo podvozku, včetně řízení a brzd, které může bezprostředně ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

  6. Závadou, která ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a která má vliv na znečišťování životního prostředí, je vždy zjevné unikání paliva, oleje nebo mazacích tuků.

  7. Závadou na pneumatikách vozidla je vždy:

 • je-li hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů menší než 1,6 mm u vozidel všech kategorií a u mopedů menší než 1,0 mm,

 • obnažuje-li trhlina nebo poškození pláště pneumatiky na jejím vnějším obvodu (oblast koruny, ramene, boku a patky) kostru pneumatiky nebo ji narušují, jsou-li namontovány pneumatiky různého rozměru na téže nápravě, nejde-li o nouzové dojetí.

  8. Závadou, která ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, je překročení největší povolené hmotnosti vozidla nebo překročení největších povolených rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy, není-li vozidlo v režimu zvláštního užívání pozemní komunikace podle zvláštního právního předpisu.

  9. Závadou, která se týká spojení dvou nebo více vozidel do jízdní soupravy, je vždy porušení požadavků na vzájemné zapojení vozidel do jízdních souprav.

  10. Jsou-li na vozidle závady na brzdovém systému, které znemožňují nebo by mohly znemožnit účinně zastavit vozidlo (například prasklé brzdové hadice) nebo hrubé závady na řídicím ústrojí (například zjevné deformace a nadměrné vůle, je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.

  Pokud jsou na vozidle výše uvedené závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nesmí být vozidlo užito v provozu na pozemních komunikacích, s výjimkou nouzového dojetí.


Nejbližší akce

7. 10 - 7. 10. 2022

Aš Sady Míru

Den prevence - Dopravní nehody