Španělsko - Dokumenty, Víza - režim vstupu, Specifika bezpečnostní situace,
doporučení turistům

Dokumenty

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci.

Občan ČR může cestovat do Španělska na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Španělska. Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Po 26. červnu 2012 bude moci dítě (občan mladší 10 let) cestovat do zahraničí z ČR pouze s vlastním cestovním dokladem. Rovněž dítě (občan mladší 10 let) zapsané v občanském průkazu rodiče bude moci cestovat do států EU pouze s vlastním cestovním dokladem. Rodič bude moci prokazovat údaje k dítěti zapsanému v občanském průkazu pouze na území ČR.

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob) a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že „každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států“. Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Při cestách do Španělska předloží občan ČR platný cestovní doklad (cestovní pas ČR nebo občanský průkaz ČR), cestuje-li letadlem. Při cestě vlakem nebo automobilem předloží občan svůj cestovní doklad při vstupu do schengenského prostoru. Uvnitř schengenského prostoru již nejsou hraniční kontroly. Při cestě námořní dopravou do Španělska (např. lodí z Maroka) budou cestovní doklady kontrolovány v příslušném španělském přístavu. Razítko o datu vstupu do schengenského prostoru se neuděluje.
Řidičské průkazy ČR jsou platné k řízení motorových vozidel ve Španělsku. Není třeba si obstarávat mezinárodní řidičský průkaz, ale je nezbytné mít tzv. zelenou kartu.

Víza - režim vstupu

Při pobytu do 90 dnů není třeba registrace na cizinecké policii ve Španělsku. Při pobytech nad 90 dnů je povinná registrace na cizinecké policii, (event. na služebnách národní policie v místě bydliště), o které bude vydáno potvrzení. Potvrzení obsahuje rovněž identifikační číslo cizince, tzv. NIE (obdoba českého rodného čísla), které se užívá v administrativním i v obchodním styku.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Pokud cestujete automobilem je důrazně doporučeno dodržovat ve Španělsku dopravní předpisy. Pokuty za jejich porušení jsou ve Španělsku poměrně vysoké a policie je vyžaduje zaplatit na místě, pokud řidič není ve Španělsku rezidentem. Nově je např. upraveno: používání mobilního telefonu při řízení pouze s hands-free, vypínání mobilního telefonu a rádia při čerpání pohonných hmot, zákaz používání radarových detektorů, používání reflexní vesty, pokud řidič zastaví na silnici nebo na krajnici a vystoupí z vozidla apod.

Ve Španělsku platí bodový systém hodnocení dopravních přestupků řidičů motorových vozidel. Zatím se body odečtené českým řidičům s českým řidičským průkazem, kteří spáchali dopravní přestupek ve Španělsku, nezaznamenávají v registru v ČR.

Ve Španělsku nelze cestovat autostopem. Tento způsob cestování zde není zaveden.

Všeobecně se dá říci, že Španělsko je relativně bezpečnou zemí. Přesto je zde třeba počítat s určitou mírou obecné kriminality (především jde o kapsářství a drobné krádeže). Taktiky jsou různě kombinovány a kromě běžného kapsářství jsou používány různé způsoby odlákání pozornosti (prodej květin, "neúmyslné" potřísnění oděvu, prokazování dostatečné hotovosti falešnému policistovi). Proto se doporučuje dodržovat hlavní zásady obezřetnosti a opatrnosti jako například :

  • nemít důležité doklady a věci na jednom místě,
  • pasy, letenky a větší hotovost, pokud je to možné, ponechat v hotelovém trezoru,
  • nosit u sebe jen menší obnosy finanční hotovosti, pokud neplánujete provést větší nákup,
  • mít odděleně od platební karty zaznamenáno její číslo a event. telefon bankovního ústavu za účelem nahlášení odcizení (ztráty) platební karty,
  • neponechávat v autě doklady a cennosti atd.,
  • nepřespávat na osamocených místech.

V případě, že k okradení přesto dojde, je vhodné se obrátit na nejbližší policejní oddělení, případ ohlásit a požádat o vystavení policejního protokolu.
Pokud jde o otázku terorismu, promyšlená strategie španělské vlády za účasti mezinárodní spolupráce přináší stále větší efekt v boji s terorismem baskické separatistické organizace ETA. Nicméně s nevypočitatelností fenoménu nacionalistického terorismu je nutno ve Španělsku stále počítat. Bohužel se k němu v poslední době přidává i hrozba mezinárodního terorismu.


Nejbližší akce

28. 5 - 29. 5. 2022

Praha 7 Kostelní 1300/44

ABC FESTIVAL PRAHA