Slovinsko - Dokumenty, Víza - režim vstupu, Specifika bezpečnostní situace,
doporučení turistům

Dokumenty

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci.

Doklady cestovní:

 • cestovní, služební nebo diplomatický pas ČR
 • občanský průkaz ČR.

Doklady o zdravotním pojištění:

 • evropský průkaz zdravotního pojištění.
 • komerční zdravotní připojištění

Doklady k cestám s motorovým vozidlem:

 • technický průkaz
 • řidičský průkaz
 • povinné ručení
 • zelená karta
 • případně havarijní pojištění (individuální)

Doklady k cestám s vozidlem zapůjčeným, pronajatým nebo na leasing:

 • plná moc umožňující používání vozu (v anglickém jazyce nebo česky s překladem nemusí být ověřená)

Doklady k cestám s domácími mazlíčky:

 • cestovní doklad EU
 • čip, tetování
 • potvrzení o očkování proti vzteklině (ne starší než 1 roku)

Doklady k cestám se zbraní a munice:

 • Evropský zbrojní průkaz

Víza - režim vstupu

Bezvízový styk. Občané ČR mohou stejně jako občané dalších členských zemí EU pobývat na území Slovinska do 3 měsíců bez zvláštního povolení k pobytu. V zemi současně platí přihlašovací povinnost ubytování do 72 hodin (do tří dnů – pro občany EU) od doby přechodu státní hranice, resp. po změně ubytování (ostatní cizinci do 24 hodin). Přihlášení se realizuje na místně příslušné policejní stanici osobně, tedy bez prostřednictví třetí osoby. Ubytovací zařízení hotelového typu včetně kempů mají tuto povinnost plnit v souladu se zákonem. Při ubytování v soukromí se ubytovaný dostaví spolu s ubytovatelem na místně příslušnou policejní stanici, kde je nutno vyplnit formulář o přihlášení k ubytování (policijska prijava prenočišča). Nocování ve volné přírodě („pod širákem“) je zakázáno.
K dlouhodobému pobytu delším než 3 měsíce je nutno se přihlásit (prijava prebivanja) na cizinecké policii – Policija, Upravna enota, Oddelek za tujce (Urad za tujce). S potvrzením o realizaci přihlášení k dlouhodobému pobytu (prijava prebivanja) je nutné na stejném úřadě (Upravna enota) realizovat tzv. „prijava prebivališča“ (bydliště).

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Celková bezpečnostní situace ve Slovinsku (RS) je obdobná jako v ČR či sousedních státech, přesto je samozřejmě nutné věnovat zvýšenou pozornost svým osobním cennějším věcem a zvláště cestovním dokladům, penězům, platebním kartám apod.

Při cestách autem přes území Slovinska (dále jen RS) je třeba důsledně dodržovat pravidla silničního provozu, která se téměř neliší od pravidel v ČR, avšak pokuty za jejich porušení jsou diametrálně odlišné. Velkou pozornost je třeba věnovat zpoplatněným cestám v RS (dálnice, dálniční obchvaty a rychlostní silnice), k jejichž použití je nutné mít zakoupenu a správným způsobem vylepenu známku „vinjetu“.

Osobní auta, motocykly: v obci 50 km/h, mimo obec 90 km/h, na silnicích pro motorová vozidla 100 km/h, na dálnici 130 km/h. Osobní auta s přívěsy, karavany a nákladní vozidla do 7,5 t: v obci 50 km/h, mimo obec 80 km/h, na silnicích pro motorová vozidla 80 km/h, na dálnici 80 km/h.

Za překročení předepsané rychlosti hrozí řidiči pokuta ve výši 100 – 1 500 €.

Přehled cen dálničních poplatků v RS:

 • roční pro dvoustopá motorová vozidla do 3 500 kg – os. automobily 95,00 €
 • měsíční pro dvoustopá motorová vozidla do 3 500 kg - os. automobily 30,00 €
 • týdenní pro dvoustopá motorová vozidla do 3 500 kg - os. automobily 15,00 €
 • roční pro jednostopá motorová vozidla – motocykly 47,50 €
 • půlroční jednostopá motorová vozidla – motocykly 25,00 €
 • týdenní pro jednostopá motorová vozidla – motocykly 7,50 €

dvoustopá vozidla nad 3 500 kg (nákladní automobily) mají mýtné brány.

Za jízdu po placených cestách bez známky hrozí řidiči pokuta ve výši 300 - 800 €.

 • Všichni motoristé jsou povinni jezdit po celých 24 hodin s rozsvícenými světly.
 • Minimální vzorek pneumatik je jednotný pro letní i zimní pneumatiky - 3 mm.
 • Maximální povolená hranice alkoholu v krvi je pro řidiče osobních automobilů a motocyklů 0,5 promile. (profesionální řidiči a řidiči vlastnící řidičský průkaz max. 2 roky nemají povoleno žádné množství alkoholu v krvi, dechové zkoušce se musí na požádání podrobit každý řidič).
 • Na kruhových objezdech mají přednost vozidla jedoucí po kruhovém objezdu.
 • Dopravní značka dálnice má zelené pozadí, národní silnice má pozadí modré.
 • Je zakázáno vjet do křižovatky, svítí-li oranžové světlo na semaforu.
 • Každá osoba, která na dálnici nebo rychlostní silnici opustí vozidlo, musí mít reflexní vestu
 • Je zakázáno používat za jízdy mobilní telefony, s výjimkou použití "hands-free" či "head-set"

Dále je nutno především v době letní turistické sezóny počítat na hraničních přechodech
do Chorvatska s delší odbavovací dobou a důkladnými kontrolami nejen dokladů, ale i vozidel. RS orgány provádějí na vnější schengenské hranici, často však i ve vnitrozemí, kontroly zaměřené na legální původ vozidel. V minulých letech docházelo k mnoha případům zabavení vozidel pro důvodné podezření jejich nelegálního původu. Ve většině případů se podezření potvrdilo. Vlastníkům vozidel, jež nebyla zakoupena přímo od autorizovaného prodejce jako zcela nové, lze obecně doporučit, aby si před cestou do zahraničí nechali odpovídajícím způsobem prověřit původ svého vozu.

Cestování s dětmi

Od 27. 6. 2012 musí mít každé dítě bezpodmínečně svůj vlastní cestovní doklad. Zápisy dětí v cestovních dokladech či občanských průkazech rodičů nebudou akceptovány. Pokud se
při kontrole dokladů na území RS prokáže, že je dítě bez cestovního dokladu, hrozí rodičům pokuta ve výši až 400 €.
Děti bez vlastních cestovních dokladů nebudou puštěny na území Chorvatska.
Pokud dítě cestuje bez doprovodu rodičů, musí mít doprovázející osoba ověřený písemný souhlas rodičů s cestou dítěte.
Souhlas musí obsahovat:
údaje o dítěti (viz RL), plánované cestě (místo, termín), údaje o doprovázející osobě (včetně čísla dokladu totožnosti).
Musí být sepsán buď v anglickém jazyce, nebo opatřen anglickým překladem. Musí být podepsán oběma rodiči.
Jako příloha může být: kopie rodného listu dítěte a osobního dokladu totožnosti doprovázející osoby.

Děti mladší dvanácti let či menší 150 cm nesmí sedět na místě spolujezdce a v autě musí být zabezpečeny bezpečnostním systémem odpovídajícím jejich věku a hmotnosti, tj. v autosedačce.
Dětské sedačky musí odpovídat evropské normě ECE-R44/44. Za porušení tohoto předpisu hrozí řidiči pokuta ve výši 100 - 150 €.

Cestování s domácími mazlíčky

Cestování s domácími mazlíčky (psy, kočkami, králíky) po území RS je upraveno stejně jako u jiných členských států EU nařízením 998/2003/ES.
Dle nařízení je pro nekomerční individuální krátkodobý vstup a tranzit zvířat nutné
1. označení zřetelně čitelným tetováním nebo elektronickým identifikačním systémem.
2. mezinárodní pas, který vystavil veterinární lékař jmenovaný příslušným úřadem a který potvrzuje, že vakcinace, případně revakcinace dotyčného zvířete proti vzteklině inaktivovanou vakcínou s nejméně jednou antigenní jednotkou v dávce (norma WHO) je platná v souladu s doporučením vyrábějící laboratoře.
Očkování nesmí být starší než 1 rok. Pro vstup se zvířetem na území RS z Chorvatska, přestože se nejedná o členskou zemi EU, platí stejná pravidla jako u zemí EU.

Cestování se zbraní a předměty určenými pro „obranu“ či napadení

Pro dočasný dovoz a průvozu zbraní a munice na území RS je třeba vlastnit odpovídající Evropský zbrojní průkaz (European Weapon Licence). Předměty jako gumové obušky, teleskopické tyče a obušky a jiné předměty sloužící k napadení (např. boxery, bodáky, bajonety, řemdihy, kropáče) jsou ve Slovinsku klasifikovány jako „chladné zbraně“ a jejich vývoz na území RS je zakázán. Neexistuje žádné povolení, které by umožnilo vstup s uvedenými předměty na slovinské území. Porušení zákona je pokutováno ve výši 500 - 1 500 € a předmět je zabaven bez možnosti navrácení.

Cestování zdravotně postižených osob

Pokud se držitele karet ZTP pohybují po území Slovinska autem žádné zvláštní výhody či slevy (např. na poplatcích za dálnici) nemají. Pouze při parkování mohou využít parkovací kartu pro postižené osoby, která jim umožňuje parkovat na místech

 • vyhrazených pro vozíčkáře,
 • se zákazem stání až po dobu 2 hodin, pokud netvoří překážku provozu.
 • kde je povoleno parkování na chodníku, pokud zajistí vedle vozidla průchod pro chodce v min. šířce 1,6m

Zdarma mohou parkovat pouze na parkovištích, která toto umožňují
Na místech, kde se vyžaduje úhrada, musí za parkování zaplatit a dodržet limit.
K vjezdu do pěších zón a parkování v nich karta také neopravňuje

Cestování se zapůjčenými vozy a vozy na leasing

V případě vstupu na území RS se zapůjčeným vozem či vozem na leasing, musí mít řidič platné zplnomocnění vlastníka vozu pro užívání vozu v daném období. Forma plné moci není standardizována. Měla by být sepsána ve slovinském či anglickém jazyce a měla by obsahovat minimálně údaje o zplnomocniteli (vlastníkovi), řidiči (zplnomocněném), vozidle a době trvání zapůjčení. Nemusí být notářsky ověřena. Postačí podepsaný originál.

PŘI VYSOKOHORSKÉ TURISTICE je třeba dávat pozor na rychlé změny počasí a drolivý podklad, který je v RS převážně vápencový. Při výstupech lze doporučit doprovod zkušeného horského vůdce.
V národních parcích se lze pohybovat pouze po vyznačených cestách a tábořit pouze
na povolených místech. Volné táboření je zakázáno a postihováno vysokými pokutami (až do výše 1 500 €). Přenocovat lze i v horských chatách, jejichž síť je v RS poměrně hustá a ceny za nocleh dostupné.
PŘI VODNÍCH SPORTECH obecně doporučujeme využít služeb agentur či zkušených průvodců nabízejících různé druhy vodního sportovního vyžití. Při vodních sportech musí být dodržovány Vyhlášky RS, které přesně stanovují pravidla a podmínky jak pro splavování řek, tak pro potápění či plavbu. Za nedodržování vyhlášky může být jednotlivci udělena pokuta ve výší 50 – 150 €, organizaci pak 500 – 1 500 €.

POKUTY

Systém pokut v RS funguje na následujícím principu. Pokud je uložená pokuta zaplacena na místě či do 8 kalendářních dnů od jejího vyměření, je třeba uhradit pouze 50% částky. Pokud není pokutu zaplacena na místě, jsou řidiči jako záloha jejího uhrazení odebrány osobní doklady, a to dle uvážení slovinských policistů. Může se stát, že dojde k dočasnému zadržení občanského, řidičského i technického průkaz případně i cestovního pasu. Na toto mají ze zákona slovinské orgány právo.
Po osmi kalendářních dnech musí být pokuta uhrazena v plné výši, pokud se tak nestane, mohou RS orgány uhrazení pokuty vymáhat prostřednictvím orgánů pro vymáhání pohledávek ze zahraničí. Zabavené doklady jsou řidiči vráceny po uhrazení pokuty prostřednictvím velvyslanectví a MÚ, jež dokumenty vydaly.

Obecně lze doporučit striktní dodržování dopravních předpisů a v případě přestupku o uložené pokutě s policisty nediskutovat a nesnažit se jakkoli „usmlouvat“.
Policisté by takovéto konání mohli chápat jako pokus o závažnější porušení místních zákonů, celou záležitost postoupit k prošetření přestupkovému soudci a provinilou osobu případně i na 48 hodin zadržet.

POKUTY pro řidiče ve službě
Dle místní legislativy je v případě spáchání dopravního přestupku řidičem v době výkonu zaměstnání uložena pokuta nejen řidiči (fyzické osobě), ale i právnické osobě, pro kterou pracuje. Pokuty právnickým osobám se pohybují ve výši desetinásobku pokuty uložené FO.
Jejich uhrazení je nutné na místě, neboť bez uhrazené pokuty Policie zabaví řidiči doklady
od vozidla či nákladu a znemožní tak další cestu.

V případě dopravní nehody je třeba dodržet následující postupy:

 1. kontaktovat Policii (nouzové telefony jsou na dálnicích každé 2 km) k vystavení „Potvrzení o poškození vozidla“ na základě kterého bude moci poškozené vozidlo na zpáteční cestě do ČR opustit území RS a vyhotovení „Záznamu o nehodě“, který Policie postupuje Slovinské pojišťovací společnosti, u které si jej může pojišťovna českého účastníka vyžádat (Slovensko zavarovalno združenje, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, tel.: +38614735699 (+38614377098 – oddělení zelené karty – pojistné události do zahraničí), fax.: +38614735692). http://www.zav-zdruzenje.si/.
 2. konzultovat havárii a odstranění škod s vlastní pojišťovnu
 3. v případě potřeby využití odtahové služby volat nejlépe státní odtahovou službu RS (kontaktní telefon 1987)
 4. Žádost o odškodné za psychickou či fyzickou újmu, smrt či škodu na autě podává český účastník nehody po návratu do ČR u své pojišťovny.

Postup slovinských orgánů v případě dopravní nehody

Řidič je zpravidla předvolán týž či následující den k přestupkovému soudci. Podle místní praxe k zajištění účasti u přestupkového soudu může být v souladu se Zákonem o přestupcích odebrán např. cestovní doklad. Při podezření ze zavinění těžší nehody je řidič zadržen a případ řeší vyšetřující soudce.

 


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce