Maďarsko - Celní a devizové předpisy

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Je doporučeno si před cestou ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

V zájmu ochrany hospodářství Maďarska a Evropské unie kontroluje maďarský Národní daňový a celní úřad (NAV) důsledně dovoz výrobků přepravovaných ze zemí vně Evropské unie a podléhajících spotřební dani. Od 1. ledna 2009 lze bezcelně ze zemí vně EU (Srbsko, Ukrajina, Chorvatsko) dovézt výrobky podléhající spotřební dani a určené pro osobní potřebu v níže uvedeném množství na osobu:
Tabákové výrobky (výhradně v případě cestujících starších 17 let)

V letecké dopravě:

 • 200 ks cigaret
 • nebo 100 ks doutníčků
 • nebo 50 ks doutníků
 • nebo 250 gramů tabáku

V silniční, železniční a lodní dopravě:

 • 40 ks cigaret
 • nebo 20 ks doutníčků
 • nebo 10 ks doutníků
 • nebo 50 gramů tabáku

Alkoholické výrobky (výhradně v případě cestujících starších 17 let)

 • celkem 1 litr alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 objemových procent
 • celkem 2 litry alkoholu a alkoholických nápojů s obsahem alkoholu nejvýše 22 objemových
 • procent, nepočítaje v to nešumivé víno a pivo
 • celkem 4 litry nešumivého vína
 • 16 litrů piva

Pohonné hmoty (výhradně v případě cestujících starších 17 let). Pohonné hmoty nacházející se v běžné nádrži motorového dopravního prostředku a pohonné hmoty dovážené v přenosné nádrži v množství nejvýše 10 litrů.


Kromě výše zmíněného zboží lze bezcelně a bez daně dovážet zboží v hodnotě do 300 EUR, resp. 430 EUR v letecké dopravě. Cestující ve věku do 15 let mohou - nezávisle na druhu dopravy - dovážet zboží v hodnotě do 150 EUR.

Další podmínkou bezcelního a nezdaněného dovozu je, aby

 • dovoz byl příležitostného charakteru (v rozumném časovém úseku neprobíhal jako součást řady dovozů),
 • sestával výhradně ze zboží určeného pro osobní spotřebu rodinných příslušníků nebo určeného jako dárek,
 • jeho charakter a také množství dováženého zboží nebyly takové, aby nasvědčovaly dovozu pro obchodní účely.

Pokud není kterákoli z podmínek bezcelního dovozu splněna, pak k dovozu může dojít pouze po zaplacení cla a daní (všeobecná daň z obratu, spotřební daň atd.)!
Pokud se vyskytne pochybnost o splnění podmínek bezcelního dovozu, úřad si vyžádá předložení písemného celního prohlášení.
Pokud cestující využije bezvízového dovozu podáním falešného a/nebo nepravdivého prohlášení nebo bezcelně odbavené zboží prodá, pak může úřad zahájit přestupkové nebo - v závislosti na cenovém limitu - trestní řízení.
V zájmu vyhnutí se nepříjemnostem je nezbytně nutné o bezvýhradné dodržování právních předpisů.

 

 


Nejbližší akce

13. 8 - 13. 8. 2022

Bystřice nad Pernštejnem

Setkání historických vozidel a sraz vozidel Tatra