Itálie - Dokumenty, Víza - režim vstupu, Specifika bezpečnostní situace,
doporučení turistům

 

Dokumenty

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci.

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu. K překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako doklad použít i platný občanský průkaz. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Po 26. červnu 2012 bude moci každý občan ČR (tedy včetně dětí) cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem. Od 1. ledna 2012 mohou i děti mladší 15 let do uvedených států cestovat též na vlastní občanský průkaz, o který mohou rodiče dítěte požádat.

Po 26. červnu 2012 může každý občan ČR (tedy včetně dětí) cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem. Od 1. ledna 2012 mohou i děti mladší 15 let do uvedených států cestovat též na vlastní občanský Průkaz, o který mohou rodiče dítěte požádat.

U řidičů se vyžaduje technický průkaz, řidičský průkaz, zelená karta.

Při převozu psů a koček je zapotřebí mít cestovní pas pro malá zvířata, ve kterém bude potvrzení o očkování proti vzteklině. Vakcinace musí být provedena v rozmezí nejméně 20 dnů před vstupem na území Itálie a nesmí být starší 11 měsíců.

Víza - režim vstupu

V souvislosti se vstupem ČR do EU/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob), a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že “každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států”. Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Nezletilé osoby mohou cestovat pouze v doprovodu dospělých. Při pobytu delším než tři měsíce je zapotřebí se přihlásit k pobytu na ohlašovně příslušného obecního úřadu dle místa pobytu (tzv. Ufficio anagrafe). Podrobné a aktualizované informace lze nalézt na webových stránkách italské policie; www.poliziadistato.it v rubrice stranieri (podrubrika "Cittadini della Comunitá Europea"). Pro pobyty kratší tří měsíců se nevyžadují žádné formality.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Většina území Itálie leží v zóně seizmického rizika a na jejím území jsou četné aktivní sopky. Byla vydána podrobná mapa odhadované míry seizmického rizika celé Itálie. Tato mapa je k dispozici např. na stránkách Italského národního institutu geofyziky a vulkanologie www.ingv.it. Na těchto stánkách je i průběžně aktualizovaný seznam všech otřesů země v Itálii. Je třeba si uvědomit, že za „normálních“ okolností v Itálii dochází denně v průměru k pěti otřesům země, které jsou však většinou bez vážnějších následků. Zemětřesení a erupce sopek jsou přírodní jevy, které není možné současnými technickými prostředky předpovědět. Národní centrála civilní ochrany na svých stránkách kromě informací o nastalých přírodních katastrofách také zveřejňuje informace o tom co dělat v těchto situacích (www.protezionecivile.it).

Bezpečnostní situace je v zásadě stejná jako v jiných evropských zemích, pozor na kapesní krádeže, krádeže v automobilech i v bytech.

Doporučuje se nenakupovat cenné zboží a elektroniku u pouličních prodejců a na trzích, požadovat vždy daňový doklad. V Itálii je platný zákon na potírání obchodu s padělanými výrobky, podle nějž může být za nákup zboží u plážových či pouličních prodejců pokutován zákazník částkou do výše 10 000 EUR. V turisticky oblíbených destinacích jsou na tuto skutečnost turisté upozorněni prostřednictvím vývěsek a plakátů na veřejných místech či dopravních prostředcích.

 • k veškerému zakoupenému zboží je zákazník povinen si vzít účetní doklad - stvrzenku (pozn. nevydává se např. u novin či benzinu), jejíž předložení může vyžadovat finanční policie (v případě nepředložení může uložit vysokou pokutu)
 • nenosit pohromadě osobní doklady a všechny peníze
 • nespouštět svá osobní zavazadla ani příruční tašku z dohledu
 • cenné předměty /zlato, videokamera, fotoaparát apod./ nevystavovat příliš na veřejnosti
 • při cestování osobním vozem v městském provozu je vhodné v autě se zamknout, zamezí se tak možnému odcizení osobních zavazadel při zastavení na křižovatce
 • nenechávat bez dozoru plně naložené vozidlo, i když je zamčené- úřady, pošty otvírají pro veřejnost obvykle jen dopoledne
 • obchody mají většinou od 13.00 - 16.00 h tzv. polední pauzu
 • české koruny nejsou v italských bankách volně směnitelné
 • na silnicích mimo obydlená centra jsou vozidla povinna během jízdy mít zapnuta potkávací světla, pro jednostopá vozidla tato povinnost platí i v obydlených centrech
 • řidič během jízdy smí používat mobilní telefon pouze s hands free sadou
 • nepojízdná vozidla smí odtahovat pouze odtahová služba

označení parkovacích míst:

 • modrá čára - placené místo
 • žlutá čára - rezervované místo
 • bílá čára - neplacené místo
 • za porušení dopravních předpisů může policie kromě uložení vysoké pokuty rovněž odebrat řidičský průkaz
 • za porušení zákazu kouření, který platí prakticky ve většině uzavřených místností přístupných veřejnosti (včetně restaurací a barů) může být uložena vysoká pokuta

V Itálii je velmi přísný zákon o nošení tzv. chladných zbraní (nožů, mačet…), proto doporučujeme tyto používat pokud možno jen v kuchyni.

Pro případy úrazu a repatriace se doporučuje uzavřít před cestou příslušné připojištění.


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce