Předškolní děti

Rámcové vzdělávací programy (RVP) v současnosti tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání  v předškolním, základním, základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání. Do vzdělávání v České republice byly zavedeny zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Součástí těchto kurikulárních dokumentů je od doby jejich zavedení i oblast bezpečnostních témat,  která zahrnuje ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, dopravní výchovu, ochranu zdraví a první pomoc.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DV) – KOMPETENCE ŽÁKA V RÁMCI ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Předškolní vzdělávání:

Obecná charakteristika:

 • Výuka DV formou hry, úkoly na cvičení pozornosti a její udržení
 • Snaha o správné pojmenování a pochopení základních pojmů souvisejících s problematikou pohybu v dopravním prostředí (chodník, silnice, chodec, cyklista, druhy dopravních prostředků atd.)
 • Snaha o rozlišení základních barev, zvuků, pravo-levá orientace, pojmenování a správné určení polohy – tj. nahoře, dole, vpředu, vzadu, před, nad, pod, odhad rychlosti atd.
 • Pohyb ve venkovním prostředí výhradně v doprovodu dospělé nebo starší osoby – využívání všech smyslů pro bezpečnou orientaci v dopravním prostředí
 • Tříbení schopnosti sebeovládání, rozhodování, řešení jednoduchých situací
 • Nácvik prosociálního chování – jsem součástí celku, mám odpovědnost za sebe i druhé
 • Uvědomění si úcty ke zdraví (zranitelnost svého těla) a k životu svému i ostatních; vnímání možných následků při nevhodném chování vůči druhým; uvědomění si možného rizika a nebezpečí ze svého okolí (znalost o předcházení nebezpečí)
Mladší předškolní věk (3 – 4 roky):
 • Chodec – pravidla chůze po chodníku a přecházení (v doprovodu dospělé osoby); pravidla rozhlédnutí; místo vhodné pro přecházení a naopak; základní světelné signály – semafory; rozlišení pojmů chodník a silnice a situací, k nimž na nich může dojít; základní seznámení s významem reflexních prvků
 • Cyklista (jízdní kolo, koloběžka, odrážedlo, příp. inline brusle) – orientace v dopravním prostoru – místa vhodná a nevhodná pro jízdu; vhodné oblečení pro jízdu na kole + ochranné prvky; jízda v sedačce na kole (spolujezdec) či ve vozíku za jízdním kolem
 • Spolujezdec v autě - cestování v zádržném systému, správný způsob nastupování a vystupování do/z auta, správné chování k řidiči během jízdy
 • Cestující v prostředku MHD - dodržování základních pravidel pro bezpečné cestování – správné chování při nástupu/výstupu do/z prostředku MHD i během jízdy (sedím, příp. stojím a pevně se držím, neběhám za jízdy uvnitř dopravního prostředku, nelezu na sedačky atd.)
 • Volný čas - definování bezpečného místa pro hru – park, hřiště atd., určení základních rizik
 
 Starší předškolní věk (5 – 6 let):
 • Chodec - chůze po správné straně chodníku; správné rozhlédnutí se; oční kontakt; rozeznání světelných signálů pro chodce i dopravní prostředky; vymezení bezpečných a nebezpečných míst pro přecházení (se semaforem i bez); význam reflexních doplňků; význam základních dopravních značek pro chodce; pojem stezka pro chodce
 • Cyklista - určení vhodných míst pro jízdu na kole, koloběžce, inline bruslích - vhodné oblečení + cyklistická přilba + reflexní a ochranné doplňky; cyklostezka a pravidla bezpečného pohybu na ní; základní pravidla pohybu ve skupině při jízdě po pozemní komunikaci; znamení o změně směru jízdy; význam základních dopravních značek pro cyklisty
 • Spolujezdec v autě – používání vhodných zádržných systémů, správný způsob nastupování/vystupování; správný způsob komunikace se spolucestujícími a s řidičem; přeprava domácích mazlíčků; zásady používání doprovodných aktivit během jízdy – hry; konzumace jídla a pití - vyhazování odpadků z okna
 • Cestující v prostředku MHD – správné chování před nástupem (ostrůvek, nástupiště, peron); nástup/výstup; bezpečné chování během jízdy – sedím nebo se pevně držím; nenakláním se z okénka; ohleduplnost k ostatním cestujícím; správné chování po vystoupení z prostředku MHD – přecházení až po odjetí autobusu
 • Volný čas – vymezení bezpečného prostoru pro hru – v létě i v zimě; pojem obytná zóna a pravidla chování v ní - pochopení rizik při pobytu v ní

Přílohy: