Akumulátor

Současné moderní automobily jsou doslova prošpikovány elektrickými a elektronickými systémy a zařízeními. Všechny tyto systémy jsou závislé na spolehlivých dodávkách elektrické energie. Jednou z důležitých součástí automobilu tak nesporně jsou i spolehlivé akumulátory.  Chladná rána nadcházejícího podzimního a zimního období pak dokážou dostatečně prověřit to, jak se o akumulátor staráme. Byť jsou akumulátory montované v současné době do vozidel v řadě případů označovány jako bezúdržbové, bohužel to neznamená, že bychom se o ně neměli starat.

Snižující se teploty opravdu výrazně ovlivňují spouštěcí schopnost akumulátoru. Měli bychom si uvědomit, že akumulátor plně nabitý při normální teplotě (zhruba 27 °C) dosahuje při teplotě 0 °C výkonu pouhých 65 %. Navíc, pokud je akumulátor používán po určitou dobu, tak v žádném případě nemá svých nominálních 100 %. A tak před podzimní a zimní sezonou nezbývá nic jiného, než se alespoň v krátkosti zaměřit na jeho kontrolu. Některé úkony před tímto obdobím dokážeme zvládnout vlastními silami.  Pokud se svým vozem ujedeme ročně desítky tisíc kilometrů, můžeme jen pohledem zkontrolovat, zda je okolo svorek akumulátoru vše v pořádku. Pokud se tvoří bílé krystalky v podobě prášku, měli bychom vše očistit a nakonzervovat vazelínou. Řidič takovéhoto automobilu může být klidný, je-li elektrická soustava v pořádku, bude mu většinou jeho akumulátor sloužit více než 150 000 kilometrů a mnohdy tři, nebo i šest a více let. Pokud ale v letních měsících jezdíme jen sporadicky, na našem akumulátoru se tento fakt projeví poměrně výraznou měrou. Jelikož je povinnost svítit přes den i v létě, nároky na akumulátor jsou vyšší a zejména v případech, kdy se jezdí málo, dochází k tomu, že akumulátor je provozován ve stavu, kdy není zcela dobitý. V létě sice startuje, ale dlouhodobě se nachází v neuspokojivém stavu. Akumulátor bychom pak měli po létě rozhodně zkontrolovat. Pokud nemáme odpovídající zkušenosti, nebo vybavení, měli by takovouto kontrolu udělat v odborném servisu. Akumulátor vyjmeme a mimo vozidlo jej před zimou dobijeme. Nesmíme totiž zapomenout na to, že ve vybitém akumulátoru dochází k takovému chemickému procesu, který změní elektrolyt ve vodu, a takový akumulátor by pak mohl v zimním období lehce zamrznout. Pro nabíjení akumulátoru bychom měli vždy použít pouze vhodnou a schválenou nabíječku.

Akumulátory jsou vyráběny v nádobách z polypropylénu, mohou být opticky uzavřené, nebo se zátkami ve víku a jsou vždy vybaveny upínacími prvky dle konstrukce vozidla. Akumulátor musíme udržovat čistý, ve vozidle by měl být dobře upevněný, upevňovací zařízení ale nesmí nijak deformovat nádobu akumulátoru. Hladina elektrolytu nesmí u akumulátorů z polypropylenu být nikdy pod ryskou minima, jež je na nádobě vyznačena. U akumulátorů z neprůhledného polypropylenu pak nesmí být po odšroubování zátek hladina níž, než je horní hladina separátoru. Uzavřené akumulátory (tzv. bezúdržbové) mívají občas na víku speciální zařízení, které ukazuje stav nabití a výšku hladiny elektrolytu. Zelené zbarvení signalizuje nabitý akumulátor, tmavé zbarvení ukazuje na nutnost dobití akumulátoru, při bílé barvě musíme akumulátor vyměnit.

Pozor – do akumulátoru doplňujeme pouze destilovanou vodu!

Při běžném provozu dochází k dobíjení akumulátoru při jízdě. Dobře seřízená nabíjecí souprava udržuje akumulátor blízko plně nabitého stavu. Systematické přebíjení i nedobíjení akumulátoru totiž škodí a zkracuje jeho životnost.

O dobíjení akumulátor mimo vozidlo jsme se již zmínili. Kromě kontroly a dobíjení před zimním provozem bychom měli tuto činnost zopakovat také po zimním období, kdy dostane akumulátor především při kratších jízdách opět opravdu zabrat. Plně vybitý akumulátor musíme dobít v co nejkratším čase. Jeho ponecháním ve vybitém stavu dochází k sulfataci elektrod, a tím k jeho znehodnocení.

Akumulátor je také nebezpečný

Vyřazený akumulátor se stává ekologicky nebezpečným odpadem. Pokud bychom s ním zacházeli neodborně, hrozilo by poškození životního prostředí. Především musíme zabránit poškození nádoby (ať již pádem, nebo úderem, či působením tepla atd.) a zamezit jakémukoliv vylití elektrolytu. Vyřazený akumulátor můžeme odevzdat prodejci, který bezplatně zajistí jeho likvidaci, případně jej odevzdáme do sběrného dvora.
Několik rad pro manipulaci s akumulátorem:

  • při připojování akumulátoru do vozidla vždy dbejte na správnou polaritu;

  • při odpojování akumulátoru od palubní sítě vozidla odpojte nejdříve záporný (-) pól, teprve potom odpojte kladný (+) pól (postup platí pro vozidla s ukostřeným (-) pólem); 

  • neodpojujte akumulátor od běžícího motoru, jinak dojde k poškození elektrického zařízení vozidla;

  • při připojování akumulátoru připojte nejdříve (+) pól, teprve po něm záporný (-) pól (postup platí pro vozidla s ukostřeným (-) pólem);

  • připojovací kabely nesmějí být v žádném případě zaměněny – hrozí nebezpečí požáru elektrické instalace vozidla;

  • neodpojujte svorky akumulátoru bez vypnutí spotřebičů - může dojít k zajiskření, a tím k možné iniciaci výbuchu akumulátoru;

  • pozor při propojení dvou vozidel pomocnými startovacími kabely, vždy dbejte pokynů výrobce automobilu nebo startovacích kabelů;

  • nenahýbejte se nad akumulátory - hrozí možnost poleptání kyselinou;

  • vylučte přítomnost zápalných zdrojů (otevřený oheň, hořící cigarety apod.) - hrozí nebezpečí exploze;

  • při nadměrném zahřívání akumulátoru, poškození elektrických rozvodů, poškození nádoby akumulátoru, pádu akumulátoru nebo neobvyklých jevech (jiskření, ztráta kapacity apod.), ihned odpojte akumulátor od elektrického rozvodu a předejte ke kontrole odbornému servisu.


Nejbližší akce

7. 10 - 7. 10. 2022

Aš Sady Míru

Den prevence - Dopravní nehody