Černá Hora - Dokumenty, Víza - režim vstupu, Specifika bezpečnostní situace,
doporučení turistům

Dokumenty

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci.

Do Černé Hory mohou občané České republiky vstupovat buď s platným pasem, nebo jiným dokladem, který prokazuje totožnost občana a jeho státní občanství (občanský průkaz). Občanský průkaz nelze použít při přímé letecké přepravě z České republiky do Černé Hory.
Při vstupu do Černé Hory vozidlem je na hraničních přechodech vyžadován doklad o pojištění vozidla (tzv. “zelená karta“) a dále osvědčení o technickém stavu vozidla tzv. “malý technický průkaz“.
Je doporučeno vzít s sebou případné havarijní pojištění, tiskopis „Zpráva o nehodě“ v anglickém či německém jazyce, pokyny pojišťovny, jak postupovat v případě nehody, případně asistenční karty a před odjezdem zkontrolovat, zda jsou platné známky o provedení emisí a STK vylepeny na registrační značce vozidla.

Víza - režim vstupu

Občanům ČR cestujícím do Černé Hory s platným pasem je umožněn za nevýdělečným účelem či v případech tranzitu bezvízový vstup a pobyt do 90 dnů (vždy během 6 měsíců od prvního vstupu do Černé Hory) nebo do 30 dnů s občanským průkazem, či jiným dokladem, na jehož základě lze potvrdit identifikaci nositele a jeho státní občanství. V případě dítěte/mladistvého se samostatným dokladem, cestujícím bez doprovodu rodiče/rodičů či zákonného zástupce černohorské pohraniční orgány vyžadují doprovod jiné dospělé osoby (tj. včetně příbuzných) s notářsky ověřeným souhlasem rodiče (rodičů) či zákonného zástupce dítěte/ mladistvého s ověřeným překladem do černohorského či anglického jazyka.

V případě pobytu v Černé Hoře nad 90 dnů (za účelem výdělečné činnosti, studia, spojení rodiny a dalších taxativně vymezených aktivit) je nutno požádat o vízum kompetentní černohorský orgán (pracoviště Ministerstva vnitra podle místa dlouhodobého pobytu). Cizinec s přechodným či trvalým pobytem v Černé Hoře je povinen se v případě jiného místa pobytu v Černé Hoře, v němž překročí 8 pobytových dnů, přihlásit na místním oddělení policie. Přihlašovací povinnost musí dále splnit každý cizinec s krátkodobým pobytem do 90 dnů, a to do 24 hodin od vstupu na území Černé Hory, pokud má v úmyslu v tom místě překročit tři pobytové dny. Současně je cizinec povinen splnit před odjezdem odhlašovací povinnost. V praxi to znamená, že přihlásí svůj pobyt na oddělení policie, příslušném podle místa krátkodobého pobytu, kde předá policistovi k registraci a podpisu vyplněnou tzv. bílou kartu (Prijava boravišta / prebivališta stranaca), kterou zakoupí v kterémkoliv papírnictví za 0,10 euro. Každá osoba musí vyplnit kartu separátně. Policista z ní odstřihne spodní část – potvrzení (Potvrda-Certifikat), které cizinec po dobu pobytu nosí společně s cestovním dokladem. Před odjezdem se na témže oddělení policie odhlásí a bílou kartu odevzdá při výstupu ze země. Pozor na pracovní dny a úřední dobu příslušného oddělení policie! Odhlášení může provést současně s přihlášením, pokud předem zná datum odjezdu. V případě ubytování v oficiálním ubytovacím zařízení má za cizince splnit přihlašovací a odhlašovací povinnost majitel objektu, a to do 12 hodin od příchodu cizince. Nocování „na divoko“ ve volné přírodě není dovoleno. V případě oficiálních veřejných tábořišť je třeba v případě pobytu přesahujícím tři dny uvést místo tábořiště. Uvedený dokument si mohou vyžádat hlídky pořádkové a dopravní policie a příležitostně i pasová kontrola na výstupu z Černé Hory. Nesplnění této povinnosti může vést k udělení pokuty až do výše šestinásobku černohorské minimální mzdy.

Přechod státní hranice Černé Hory mimo oficiální hraniční přechod je podle předpisů v případě turistiky možný, avšak pouze za předpokladu, že zájemce vyrozumí Sektor hraniční policie Správy policie Černé Hory nejméně v 15 denním předstihu před plánovanou turistickou akcí zasláním vyplněného formuláře, který lze získat na webové adrese: www.montenegro.travel, faxem na číslo 00382 (0)20 202 336 nebo e-mailem na adresu upravadg@t-com.me.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Bezpečnostní situace v Černé Hoře je poměrně dobrá. Úroveň obecné kriminality je relativně nízká.

Při cestování vozidlem je zapotřebí zvláště dodržovat všeobecně platná pravidla, tzn. cestovat pokud možno za dne, v noci nezastavovat na odlehlých parkovištích, využívat větších terminálů či osvětlených hotelových parkovišť apod. Stav vozovek je všeobecně horší oproti situaci v ČR – kromě hlavních tahů, které jsou celkově v dobrém stavu, ale jsou často rekonstruovány, a to i v průběhu turistické sezony. Řízení vozidla je třeba věnovat zvýšenou pozornost s ohledem na často náročnou konfiguraci terénu. Mnozí černohorští řidiči navíc dopravní předpisy příliš nerespektují a jezdí velice riskantně. Styl řízení místních řidičů je celkově agresivnější a této skutečnosti odpovídá i vyšší počet těžších dopravních nehod. Zvláště se doporučuje dávat pozor při průjezdu kruhovými křižovatkami. Je třeba také počítat s tím, že hlavní silnice nepoužívají jen motorová vozidla, ale i chodci, cyklisté, koňské neosvětlené povozy aj. Kontroly dopravní policie bývají časté. Vždy je třeba respektovat výzvu policisty k zastavení a vyvarovat se přitom jakýchkoliv verbálních konfliktů. Ty vedle pořádkové pokuty končí dočasným odebráním cestovního dokladu s možností následného řízení u místního přestupkového soudu.

Vzhledem k dlouhodobé rekonstrukci tunelů na černohorsko-srbské hranici na hlavní silniční trase spojující Republiko Srbsko s Černou Horou je v úseku Prijepolje (Republika Srbsko) – Bijelo Polje (Černá Hora) každodenně přerušen provoz pro všechna vozidla od 09.30 do 12.30, od 14.30 do 17.30 a od 22.00 do 03.00 hodin. Uvedenému úseku se lze vyhnout objížďkou přes horský hraniční přechod Jabuka na trase Prijepolje – Pljevlja a poté pokračovat alternativně do Mojkovce údolím Tary či přes Žabljak (pohoří Durmitor) do Nikšiće, nebo využít trasu přes Rožaje a Nový Pazar.

Vzhledem k dlouhodobé zásadní modernizaci hlavního silničního tahu Podgorica (Černá Hora) – Škodra /Shkoder/ (Albánská republika) je jeho úsek mezi Tuzi – (Černá Hora) a Hani Hotit (Albánská republika) denně uzavřen pro nákladní dopravu od 12.00 do 17.00 a pro osobní vozidla od 14.00 do 17.00 hodin.

Mezi Bokou kotorskou (Risanský záliv) a vnitrozemím je nově vybudována silnice vedoucí z Risanu do Nikšiće s alternativou zrekonstruované silnice do Šavniku a nově vybudovaného navazujícího silničního tahu na Žabljak (Durmitor) či spojnice Nikšić - Podgorice.

Od 28.12.2012 je v praxi aplikován nový silniční zákon, publikovaný ve Sbírce zákonů Černé Hory dne 28.6.2012, který uvádí závazky Černé Hory v uvedené oblasti v soulad se standardy v EU. V porovnání s předchozím zákonem podstatně rozšiřuje výčet povinností řidiče (zákaz používání antiradaru, rozšíření povinné výbavy řidiče o reflexní vestu, zpřísnění podmínek pro převoz dětí, zákaz používání sluchátek při jízdě aj.) a výrazně zpřísňuje postih za dopravní přestupky (v rozmezí od 20 EUR do 10 tisíc EUR nebo odnětím svobody v délce do 60 dnů). Tolerovanou přítomnost alkoholu v krvi řidiče snižuje z 0,05 mg/kg na 0,03 mg/kg.

Z nejzávažnějších přestupků:
policista řidiči odebere řidičský průkaz, pokud v obci překročí rychlost o více než 30 km/h a mimo obec o více než 50 km/h, pokud opustí místo dopravní nehody, řídí vozidlo s více než 0,5 g/kg alkoholu v krvi či pod vlivem drog nebo jiných psychoaktivních látek, předjíždí vozidlo stojící na přechodu pro chodce, předjíždí kolonu vozidel či předjíždí v tunelu, před vrcholem kopce či v zatáčce.
Policista znemožní řidiči pokračovat v jízdě na přechodnou dobu, pokud má řidič v krvi 0,3 g až 0,5 g alkoholu, není schopen řídit bezpečně z titulu mimořádné únavy, stresu či bolesti a nemá řidičský průkaz pro vozidlo, které řídí.
Policista zatkne řidiče, u něhož je potvrzena přítomnost alkoholu v krvi v koncentraci převyšující 1 g/kg, který řídí pod vlivem psychoaktivních látek, nezastaví na pokyn policisty s cílem vyhnout se silniční kontrole či odmítne se podrobit zkoušce na přítomnost alkoholu, drogy či jiných psychoaktivních látek.
Peněžitou pokutou ve výši od 300 EUR do 2 tisíc EUR nebo odnětím svobody v délce do 60 dnů je sankcionován řidič za jízdu, při níž překročí povolený rychlostní limit v obci o více než 70 km/h a mimo obec o více než 90 km/h, či řídí pod vlivem alkoholu s vyšší koncentrací než 0,5 g/kg či pod vlivem drog nebo psychoaktivních substancí.

 


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce