Přecházení vozovky

Přecházení vozovky je nebezpečný manévr

Při přecházení silnice se kříží pěší dráha chodce s jízdní dráhou vozidla. Vzhledem k hmotnosti a rychlosti vozidla je však při střetu jednoznačná nevýhoda na straně chodce. Obecně platí, že vozovku je třeba přecházet kolmo a co nejrychleji. Ala například v případě seniorů je rychlost přecházení vozovky tím zásadním kamenem úrazu. Pro zajímavost si uveďme názorný příklad. Třicetiletý člověk přechází silnici širokou 6,5 m krokem dlouhým zhruba 65 cm. Tyto kroky udělá dva za vteřinu. K přejití takovéto silnice tedy potřebuje čas pět vteřin. Průměrná délka kroku seniora je 35 cm a za vteřinu udělá asi jeden a půl kroku. Jeho čas pro přejití uvažované vozovky je téměř 12,5 vteřiny, tedy dvou a půl násobný. Tato nevýhoda musí být tedy vyvážena promyšlenějším způsobem provedení celého přecházení přes silnici.

Nenechte se také zmást tvrzením, že chodec má na přechodu pro chodce absolutní přednost. ŽÁDNÉ TAKOVÉTO PRAVIDLO NEEXISTUJE! Řidiči vozidel sice musí umožnit chodci bezpečné přecházení, ale chodec NESMÍ vstupovat do vozovky „bezprostředně" před jedoucí vozidlo.

Jak bezpečně vstoupit na přechod pro chodce?

Jestliže jede v obci automobil rychlostí 50 km/h, potom je jeho brzdná dráha na suchém povrchu dlouhá přibližně 30 metrů. Na mokrém povrchu, zvlášť když jde třeba o dlažební kostky, se brzdná dráha zdvojnásobí, na uježděném sněhu je pětinásobná a na ledě dokonce desetinásobná! Vstoupí-li chodec před takovéto vozidlo ve vzdálenosti kratší, než je těchto 30 metrů, řidič už nemůže vozidlo zastavit. Zákonitě tak musí dojít ke vzájemnému střetu, obvykle končícímu těžkým úrazem nebo usmrcením chodce.
Mimo obec, kde vozidla mohou jezdit rychlostí 90 km/h, je brzdná dráha na suché vozovce 70 metrů. Mokré, zasněžené a zledovatělé vozovky tuto vzdálenost úměrně prodlužují. Slovíčko „bezprostředně" pak znamená, že chodec nesmí vstoupit do vozovky ve vzdálenosti kratší, než 70 metrů před takovéto vozidlo. Avšak ani vzdálenost 30, případně 70 metrů není dostatečně bezpečná vzdálenost. Ze statistik dopravní nehodovosti vyplývá, že nejčastějšími příčinami dopravních nehod je nevěnování se řízení vozidla a nepřiměřená rychlost. Z tohoto důvodu je vhodné ony uvedené vzdálenosti trochu prodloužit. V obci pak „bezprostředně" bude znamenat vzdálenost alespoň 50 metrů a mimo obec 100 metrů. Uvedené brzdné dráhy předpokládají, že řidič zareaguje brzděním asi za jednu vteřinu od zpozorování kritické situace. Při 50 km/h za tuto dobu ujede ještě dalších 14 metrů, aniž by vozidlo jakkoliv zpomalilo! Vlivem únavy, nemoci, špatné kondice ale i věkem se tato reakční doba řidiče prodlužuje. Může být dvojnásobná nebo i pětinásobná. Vozidlo tak začíná brzdit nikoliv po 14 metrech, ale po 28 nebo 70 metrech!

Jak správně přecházet vozovku na přechodu pro chodce?

Pro bezpečné přecházení vozovky zkuste využít tyto zásady:

 • zastavte se na okraji chodníku před přechodem pro chodce;
 • rozhlédněte se a posuďte hustotu provozu a rychlost vozidel;
 • dejte najevo svou polohou na okraji chodníku a například mávnutím paží, že chcete přejít přes vozovku (doporučuje se předpažit ruku s dlaní směrem k přijíždějícímu automobilu);
 • s řidičem vozidla, přibližujícím se k přechodu pro chodce, navažte oční kontakt. Dívejte se mu do očí a zjistěte, zda se i on dívá na vás. Řidič, který se na vás nedívá, obvykle před přechodem pro chodce nezastaví;
 • jestliže vozidlo před přechodem zastaví nebo je vzdálené více než 50 metrů v obci a 100 metrů mimo obec, vstupte na přechod pro chodce a snažte se jej po pravé straně co nejrychleji, nikoliv však zbrkle přejít na druhou stranu vozovky,
 • v polovině přechodu pro chodce, než vstoupíte do protisměrného jízdního pruhu, opět zkontrolujte, zda jste přijíždějícími řidiči respektováni a můžete přecházení bezpečně dokončit (pokud si nejste jisti zastavením přijíždějícího vozidla, vyčkejte, ale nesnažte se vrátit nazpět - to je velmi nebezpečné!);
 • na širokých a víceproudých silnicích volte raději přechod, který má světelnou signalizaci nebo je v prostředku vozovky opatřen ochranným ostrůvkem. Vhodné je taky volit trasu, kde k přejití vozovky můžete využít nadchod nebo podchod.

Přechod pro chodce, nadchod nebo podchod musíte podle pravidel silničního provozu použít, jste-li od něj vzdáleni méně než 50 metrů!

Na přechodech pro chodce, které jsou řízeny dopravními semafory, máte situaci mnohem lehčí. I tak se před vstupem do vozovky přesvědčte, že přijíždějící vozidlo skutečně zastaví.

Jestliže po vstoupení na semaforem řízený přechod pro chodce se zeleným světlem začne svítit světlo červené, nevracejte se a dokončete co nejrychleji a bezpečně přecházení vozovky.

Dbejte zvýšené opatrnosti, vstupujete-li na světelně řízené křižovatce na přechod pro chodce až za skupinou již přecházejících chodců. Odbočující řidiči obvykle upírají pozornost na tuto skupinu a vás jako jednotlivce mohou přehlédnout. Opět navažte oční kontakt a zhodnoťte, zda vozidlo zastaví nebo bude pokračovat v jízdě.

Chodník v blízkosti přechodu pro chodce nevyužívejte k debatě. Přibližující se řidiči zpočátku nemohou zjistit, zda chcete přechod použít, a zbytečným brzděním dochází ke zpomalování provozu a vytváření kolizních situací.

V jakých případech nesmíte vstoupit na přechod pro chodce?

Jestliže jsme si uvedli povinnost řidičů umožnit chodci na přechodu pro chodce bezpečné přecházení, potom pravidla uvádějí dvě výjimky, kdy naopak chodec nesmí na přechod pro chodce vstoupit.
Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy vybavená modrými majáky, jako jsou hasiči, sanitka nebo policie. Nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel.

Chodec musí dát přednost tramvaji. V takovémto případě není vhodné vstupovat na přechod pro chodce, zastavit se na něm a nechat tramvaj projet. Přijíždějící řidič automobilu vás může snadno přehlédnout a srazit. Platí však i opačný příklad. Řidič automobilu vám zastavením umožní přecházet po přechodu pro chodce silnici, vy pokračujete dál přes tramvajový pás, kde vás projíždějící tramvaj zachytí. Řidič tramvaje nejen, že má před chodcem přednost, ale po zpozorování chodce v kolejišti už mu dlouhá brzdná dráha tramvaje neumožní střetu zabránit. Postupujte tedy při přecházení vozovky s tramvajovým pásem zvlášť uvážlivě a počítejte s dostatečnou časovou rezervou pro její bezpečné přejití. Pro úplnost připomínáme povinnost nevstupovat do vozovky na semafory řízeném přechodu pro chodce, když svítí červené světlo.

Co když na vozovce přechod pro chodce není?

Není-li na vozovce vyznačen přechod pro chodce, neznamená to, že vozovku nelze přejít. V tomto případě si ale sami musíte zvolit vhodné a bezpečné místo, kde tak učiníte. Jakými pravidly se řídit?

 • Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose.
 • Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na silnici.
 • Místo pro přejití vozovky zvolte tak, abyste využili svou znalost o délce brzdné dráhy vozidel. Napravo i nalevo od sebe musíte mít dostatečně dlouhý přehledný úsek, na kterém vidíte a posoudíte situaci na silnici, ale na kterém jste pro řidiče vidět i vy, aby mohli případně snížit rychlost jízdy a umožnili vám dokončit přecházení.
 • Vstupujte do vozovky jen tehdy, neblíží-li se k vám žádné vozidlo nebo je s ohledem na vaši rychlost chůze dostatečně vzdáleno. Nesmíte donutit řidiče přijíždějících vozidel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy!
 • Vozovku co nejrychleji (nikoliv zbrkle) přejděte a opět se před vstoupením do její druhé poloviny přesvědčte, že ani vozidla v protisměru vás neohrozí.

Svou bezpečnost při přecházení vozovky zvyšte tím, že nebudete do vozovky vstupovat v nepřehledných místech. Ve městech je takovým místem řada stojících vozidel nebo odpadkových kontejnerů na kraji vozovky u chodníku, rohy ulic a třeba i dav lidí. Pro řidiče je rozpoznání postavy v těchto situacích mnohdy nemožné, a tak bude zajištění si bezpečného přecházení záviset pouze na vás.

Na stezce pro chodce a cyklisty nesmíte vstupovat na tu část stezky, která je určena cyklistům. Tato část je dostatečně označena symbolem jízdního kola svislým i vodorovným dopravním značením.