Segregovaná infrastruktura

Cyklistická doprava je segregovaně řešena v přidruženém prostoru pozemní komunikace (ostatní plochy v koridoru komunikace, tzn. chodníky, zeleň a další plochy) a nebo samostatně.

Cyklostezka

Upřesněný název - dle legislativy (případně jiný): cyklistická stezka / stezka pro cyklisty, stezka pro chodce a cyklisty
Kód dopravního značení: C 8a/b, C 9a/b, C 10a/b
Stručná definice: Stavebně upravená a dopravním značením vymezená komunikace určená cyklistům, bruslařům, koloběžkářům apod., případně i chodcům.

Podrobnosti:

Základní termíny cyklistické infrastruktury - cyklistická stezka, cyklostezka

Cyklistická stezka, cyklostezka:

  • Stavebně upravená a dopravním značením vymezená komunikace určená cyklistům, bruslařům, koloběžkářům apod., dle režimu i chodcům (viz níže).
  • Vyznačení v terénu je provedeno svislým dopravním značením, při vyšších intenzitách nebo komplikovanějších poměrech je vhodné i vodorovné dopravní značení.

Varianty:

A. stezka pro cyklisty a chodce (smíšená)

  • pro obousměrný provoz liniová šířka minimálně 3,0 m; zúžení možná pouze lokálně či v odůvodněných případech (např. v nezastavěném území)

B. stezka pro cyklisty a chodce (s odděleným provozem)

  • pro obousměrný provoz liniová šířka minimálně 3,75 m (2,0 m pro cyklisty | 0,25 m bezpečnostní odstup včetně hmatného pásu | 1,5 m pro chodce); zúžení možná pouze lokálně a v odůvodněných případech

C. stezka pro cyklisty (samostatná)

  • pro obousměrný provoz liniová šířka minimálně 2,0 m; zúžení možná pouze lokálně a v odůvodněných případech
  • Použití je povinné s vyjímkou, kteoru stanovuje zákon („Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista jich povinen užít v daném místě a směru, ledaže by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích" - Zákon 361/2000 Sb., § 57 Jízda na jízdním kole, odst. 1).
  • Může po ní být vedena cyklotrasa.
  • Může po ní být vedena prověřovaná nebo doporučená cyklotrasa.

Přejezd pro cyklisty

Upřesněný název - dle legislativy (případně jiný): přejezd pro cyklisty
Kód dopravního značení: IP 7, V 8a, V 8b
Stručná definice: Koridor pro přejezd křížené komunikace (zpravidla nadřazené třídy).
Přednosti určuje zákon (361/2000 Sb.).

Podrobnosti:

Základní termíny cyklistické infrastruktury - cyklopřejezdy

Přejezdy pro cyklisty slouží k příčnému překonání komunikací. Na rozdíl od jiných zemí jsou v Česku přejezdy pro cyklisty pouze vyznačeným koridorem pro příčný přejezd vozovky, cyklista na přejezdu nemá přednost. Jedinou výjimkou jsou přejezdy pro cyklisty řízené světleným signalizačním zařízením (semafory), na kterých cyklista jedoucí na signál "volno" (zelená) má přednost před vozidly odbočujícími ze souběžné komunikace rovněž na signál "volno" (obdoba odbočujících vozidel a přechodu pro chodce).

Příklady z Prahy:

 

Častá otázka k vyznačení začátku a konce cyklostezky: Jak se označuje začátek a konec cyklostezky při jakémkoliv přerušení a to i v případě, že stezka pokračuje přejezdem pro cyklisty.

Odpověď: Již od roku 2006 je toto uvedeno v TP 179 – Navrhování komunikací pro cyklisty na str. 63 a 65 „Konec stezky pro cyklisty se označuje značkou č. C 8b, která ukončuje platnost značky č. C 8a. Značka č. C 8b se umísťuje na konci stezky pro cyklisty, a to i v případě, že stezka končí vyústěním na pozemní komunikaci s provozem ostatních vozidel; této značky se neužije v případě, kdy křížení stezky s jízdním pásem pozemní komunikace je provedeno vodorovnou značkou č. V 8 "Přejezd pro cyklisty".
To stejné platí i pro značky C9a/b resp. C10a/b. Stezka v tomto případě není ukončena, ale jen přerušena a vyznačena na komunikaci vyšší třídy odpovídající příčnou čárou (tj. přejezd pro cyklisty, nebo přimknutý přejezd pro cyklisty). 
Vyhláška č. 30/2001 Sb. tyto záležitosti neuvádí a ani k tomu není určena a není to třeba ani nijak dále definovat. Značky C10b tedy v celé trase se mohou nechat demontovat (pokud jsou vyznačeny přejezdy pro cyklisty) a použít tam, kde mají opodstatnění. Všechny C10a je třeba samozřejmě ponechat. Je však třeba zvýraznit, že cyklisté na přejezdech nemají přednost, tj. doznačit P4 ať už svislým nebo vodorovným značením důe TP 179.

V případě vjezdů na sousední nemovitosti se ovšem velmi často realizuje chybné a zcela nevhodné řešení. V těchto případech má být křížení řešeno jako jakýkoliv jiný vjezd (třeba do garáže) a nesmí zde být ani ze stavebního uspořádání zřejmé, že vyjíždějící a najíždějící vozidlo mimo nebo na pozemní komunikaci má přednost před chodci nebo cyklisty. Správné řešení vyplývá ze samotné obecné úpravy zákona 361/2000 Sb. Místo mělo být řešeno tzv. chodníkovým přejezdem, kdy chodník i stezka zůstává ve „své niveletě“ a přejíždějící vozidla musí tzv. nahoru/dolu, ne naopak. Toto místo se dělá chybně v cca 95% případech, na území celé ČR. Pokud je levé připojení pouze výjezdem z místa ležícího mimo pozemní komunikaci, jedná se o křižovatku stykovou a tedy to musí být patrné i ze stavebního stavu. V Praze se tato místa začala řešit již před lety.

V civilizovaných zemích směrem na sever, západ i jih od našich hranic jsou podobným způsobem dokonce prováděny i vjezdy do zón 30, avšak toto zatím nemáme detailně technicky ošetřeno.
Tyto úpravy se dají již dnes vidět na Praze 6, kde byly provedeny jako integrovaný přechod + přejezd na zvýšeném prahu. Při dobré vůli projektanta a dalších zainteresovaných stran to lze i za současné české legislativy a technických podmínek.

Příklady ze zahraničí (Německo, Rakousko):

Zdroj informací a použitých fotografií: www.cyklodoprava.cz – Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy


Nejbližší akce

7. 10 - 7. 10. 2022

Aš Sady Míru

Den prevence - Dopravní nehody