Integrovaná infrastruktura

Cyklistická doprava je integrovaně řešena v hlavním dopravním prostoru pozemní komunikace spolu s motorovými vozidly.

 

Obecně

Vývoj, kterým prošla při budování svého dopravního systému západní města, dnes označovaná jako cyklistická, měla historicky vždy přibližně stejné fáze. Jak ukazují naše zkušenosti, česká města procházejí stejným vývojem. Zatímco v západní Evropě trval tento vývoj zhruba posledních 30 let, jinde stačila k vytvoření základní sítě pro bezmotorovou dopravu poloviční doba. Příkladem mohou být německá města jako například Drážďany či Lipsko, která měla před dvaceti lety výchozí pozici srovnatelnou s ČR. Po sjednocení Německa začala obě města velmi rychle měnit svůj dopravní systém a výsledky jsou dnes viditelné na první pohled.

Priorita rozvoje cyklistické dopravy nespočívá tedy jen v řešení nabídky kvalitní infrastruktury v podobě značených tras, tj. „průjezdů územím”, ale především v umožnění plošné dopravní obsluhy tohoto území. „Odvedení“ cyklistů z vozovek do přidruženého prostoru bez rozmyslu, a to i tam, kde by forma jízdního pruhu v hlavním dopravním prostoru byla vhodnější a dokonce bezpečnější, je mnohdy velmi nešťastným řešením.

Model integrace cyklistů do provozu lze sledovat především ve vysoce urbanizovaných sídlech, kde je minimum prostoru pro vytváření samostatných dělených koridorů a kde je jakékoliv separování navíc i nevhodné (Berlín, Paříž, Bern, Londýn atd.). Díky těmto opatřením spojeným s vhodně nastavenou dopravní politikou lze každoročně sledovat až stoprocentní nárůst intenzit cyklistické dopravy, což má pozitivní vliv na dopravu celkovou.

Bezmotorová zóna / komunikace

Upřesněný název - dle legislativy (případně jiný): pěší zóna (s povoleným vjezdem jízdních kol);
zóna (oblast) zákazu vjezdu motorových vozidel
Kód dopravního značení: IP 27a/b, B 11
Stručná definice: Zóna (oblast) / komunikace s vyloučením či naprostou minimalizací výskytu motorových vozidel.

Podrobnosti:

Pěší zóna s povoleným vjezdem cyklistů

 • Stavebně upravená a dopravním značením vymezená oblast určená chodcům s povoleným vjezdem cyklistů (případně dalších přesně vymezených vozidel).
 • Může být povolen vjezd omezené skupiny dalších vozidel (např. dopravní obsluha nebo vozidla veřejné dopravy).
 • Vyznačení v terénu je provedeno svislým dopravním značením.
 • Může po ní být vedena cyklotrasa
 • Může po ní být vedena prověřovaná nebo doporučená cyklotrasa.

Zóna (oblast), komunikace se zákazem vjezdu motorových vozidel

 

 • Dopravním značením vymezená zóna (oblast) nebo komunikace se zákazem vjezdu motorových vozidel.
 • Může být povolen vjezd omezené skupiny vozidel (např. údržba, dopravní obsluha).
 • Vyznačení v terénu je provedeno svislým dopravním značením.
 • Může po ní být vedena cyklotrasa
 • Může po ní být vedena prověřovaná nebo doporučená cyklotrasa.

Zklidněná zóna / komunikace

Upřesněný název - dle legislativy (případně jiný): obytná zóna, zóna 30
Kód dopravního značení: IP 25a/b, IP 26a/b
Stručná definice: Zóna (oblast) / komunikace s dopravním režimem a stavebním provedením podporujícím nižší rychlosti a slabší účastníky provozu.

 

Budou zóny 30 km/h opravdu fungovat? Jaké jsou klady a zápory této možnosti, jak snížit rychlost aut? Kdo by si dřív pomyslel, že zóny s rychlostním limitem 30 km/h budou někdy sexy? Zatímco v minulosti bylo cílem dopravní politiky umožnit autům co nejrychlejší jízdu, nyní se pozornost začíná soustředit na člověka. Loňské Mezinárodní dopravní fórum se konalo pod názvem „Doprava pro společnost“, což značí jasnou změnu v přístupu k dopravě. Dokonce i Evropský parlament ve své Zprávě o bezpečnosti silničního provozu doporučil úřadům zavádět v obytných pásmech v celé EU rychlostní limit 30 km/h. Stejně tak jde o žhavé téma mezi obyvateli měst ve Velké Británii, v Belgii, v Portugalsku kde probíhají kampaně. O realizaci se uvažuje i v Amsterdamu, Oslu nebo Kodani.

Cyklopruh

Upřesněný název - dle legislativy (případně jiný): vyhrazený jízdní pruh pro jízdní kola
Kód dopravního značení: IP 20a/b, V 14
Stručná definice: Jízdní pruh vyhrazený pouze pro jízdní kola.

Podrobnosti:

Základní termíny cyklistické infrastruktury - cyklopruhy
Vyhrazený pruh pro cyklisty je důležitým prvkem především pro dopravní cyklisty - umožňuje rychlý a bezpečný průjezd územím s větším počtem křížení s bočními ulicemi. Důvodem je přednost v křižovatkách, která vychází z přednosti určené pro hlavní dopravní prostor a je tak většinou řešena v prospěch jízdy v cyklopruhu. To je zásadní uživatelský rozdíl proti „chodníkovým“ cyklostezkám, kde bývají křížení v lepším případě řešena jako přejezd pro cyklisty (bez přednosti v jízdě), či pro cyklisticky neřešena jako přechod pro chodce (po němž je v podélném směru jízda na kole nelegální) nebo případně jako místo pro přecházení.

Praha, ul. Dukelských hrdinů

 

Modelový příklad – město Opava

Prvním městem, které zřídilo cyklistické pruhy na silnici I. třídy bylo v devadesátých letech město Břeclav. Pak následovala dlouhá pauza, než se začaly objevovat podobné příklady, jako například město Opava, které bylo za tuto aktivitu oceněno v roce 2010 cenou Nadace Partnerství v soutěži Cesty městy. V roce 2009 bylo město z rukou ministra dopravy Gustava Slamečky oceněno za přínos rozvoji cyklistické dopravy.

 


cyklistický pruh v hlavním dopravním prostoru v Opavě

Cykloobousměrka

Upřesněný název - dle legislativy (případně jiný): jednosměrná komunikace s obousměrným provozem jízdních kol
Kód dopravního značení: E 12a, E 12b, E 13
Stručná definice: Jednosměrná komunikace s povoleným obousměrným provozem jízdních kol (společný provoz / vyznačený protisměrný jízdní pruh / oddělený provoz).

Podrobnosti:

Základní termíny cyklistické infrastruktury - cykloobousměrky

 

Cykloobousměrka umožňuje cyklistům legální průjezd v protisměru jednosměrné ulice. České předpisy a normy v současné době definují následující možnosti průjezdu cyklistů:

 • oddělený fyzicky (jízda v přidruženém prostoru, např. po chodníkové cyklostezce),
 • oddělený dopravním značením (protisměrný jízdní pruh),
 • neoddělený (pouze v obytných zónách, v úsecích s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/h, případně ve stísněných poměrech při nízkých intenzitách provozu),
 • neoddělený a společný s veřejnou dopravou (nejčastěji s tramvajemi).

Cykloobousměrky jsou potřebné zejména v městském prostředí, kde je zjednosměrňování ulic často prostředkem k omezení průjezdné dopravy nebo ke zvyšování počtu parkovacích míst.
Co je však z pohledu průjezdné dopravy žádoucí (prodloužení cesty a tím odklon na ulice odpovídajícího významu), je pro cyklisty závažnou překážkou (nelze projet územím přímou stopou, legálně průjezdné alternativy nevyhovují pro vysoké intenzity provozu, nevhodný povrch apod.), kterou pak v praxi cyklisté řešívají porušováním předpisů (jízdou v protisměru, po chodníku...). Cykloobousměrky taková místa mohou vyřešit, při příznivých podmínkách a vhodném řešení bez vlivu pro ostatní uživatele.

Cyklopiktokoridor

Upřesněný název - dle legislativy (případně jiný): piktogramový koridor pro cyklisty
(nápis na vozovce - koridor pro jízdní kola)
Kód dopravního značení: V 20 (dříve V 15)
Stručná definice: Vyznačený koridor doporučující stopu průjezdu jízdních kol.
Navádí cyklisty a upozorňuje ostatní účastníky provozu.

Podrobnosti:

Základní termíny cyklistické infrastruktury – cyklopiktokoridor - "Piktogramový koridor pro cyklisty (jízdní kola)"

Cyklisty navádí, ostatní upozorňuje.

 • Integrační opatření cyklodopravy napomáhající vnímání společného dopravního prostoru cyklisty a ostatními, především motorizovanými účastníky provozu: jednotliví uživatelé o sobě vzájemně lépe vědí a chovají se předvídatelněji = sdílení dopravního prostoru.
 • Vodorovné dopravní značení, složené z piktogramu cyklisty a směrového znaku, vhodně podkresluje doporučený bezpečný a plynulý průjezd cyklistů danou komunikací, při zachování dostatečných bezpečnostních odstupů.
 • Dopravní opatření, které velmi efektivně hospodaří s prostorem komunikace a může být provedeno tam, kde kvůli nedostatečné šířce není možné provedení samostatného vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty (resp. pro jízdní kola).
 • Koridor, resp. prostor určený především cyklisty, jehož vyznačením pro účastníky provozu neplynou žádná další práva ani povinnosti jako v případě vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty (princip sdílení prostoru).
 • Opatření, jehož vyznačením se v jízdním pruhu jízdní kolo a osobní vozidlo mohou vzájemně bezpečně míjet a rozměrnější vozidla (bus, IZS, popeláři atd.) pojíždějí i samotný cyklopiktokoridor. Rozměrnější vozidla se s cyklisty řadí vzájemně za sebou jako v běžném jízdním pruhu.
 • Opatření, které umožňuje řešit průjezd místy, kde legislativa bezproblémově jiné opatření pro cyklisty neumožňuje (například průjezd světelně řízenou křižovatkou).
 • Opatření je kombinovatelné s dalšími prvky cyklistické infrastruktury. Zejména k propojení cyklopruhů, vyznačení stopy průjezdu ve vyhrazených jízdních pruzích pro bus a jízdní kolo, v cykloobousměrkách či v pěších zónách či parcích (zde bez směrového znaku).

V souladu s planou českou legislativou - dle Vyhlášky 30/2001 Sb., kterou se provádí Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů):
- do 13.9.2010 byl „cyklopiktokoridor“ provizorně definován jako V 15 - Nápis na vozovce,
- od 14.9.2010 je „cyklopiktokoridor“ definován jako V 20 - Piktogramový koridor pro cyklisty (Vyhláška 247/2010 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 30/2001 Sb).
První realizace ve vršovické ulici (ve směru z centra, za ulicí U Vršovického nádraží) a "fotokomiks" dokumentující poptávku a bezchybné využití již v prvních dnech provozu:

 


Cyklopiktokoridory v Praze, ul. Vršovická

Víceúčelový pruh

Upřesněný název - dle legislativy (případně jiný): víceúčelový pruh
Kód dopravního značení: V ČR právními předpisy nedefinováno
Stručná definice: Jízdní pruh je určen výhradně pro jednostopá vozidla (především jízdní kola) a je umístěn vpravo od "kmenového" zúženého jízdního pruhu. V případě nutnosti může víceúčelový pruh užít i rozměrnější vozidlo s tím, že se pak s jednostopými vozidly vzájemně řadí za sebe.

Bus + cyklopruh

Upřesněný název - dle legislativy (případně jiný): vyhrazený jízdní pruh pro autobusy a jízdních kol
Kód dopravního značení: IP 20a/b, (V 14)
Stručná definice: Jízdní pruh vyhrazený pouze pro autobusy a jízdní kola (případně další - např. taxi).

Podrobnosti:

Základní termíny cyklistické infrastruktury - bus+cyklopruh
Vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy jsou významným prvkem preference veřejné dopravy na komunikacích s vysokými intenzitami motorové dopravy a nedostatečnou propustností. Zajišťují přednostní jízdu autobusů veřejné dopravy, při umístění v pravém jízdním pruhu je však žádoucí legalizace užití takového pruhu i pro jízdní kola. Důvodem je eliminace bezpečnostně nepřijatelného stavu, kdy by cyklista jel vlevo od autobusů a vpravo od ostatních vozidel (tedy na rozhraní obou jízdních pruhů).
S ohledem na platné právní předpisy není možné povolit jízdu cyklistů v jízdních pruzích pro autobusy, ve kterých je provoz řízen světelnými signály pro tramvaje (těmi se mohou řídit pouze tramvaje, případně autobusy a trolejbusy jedoucí ve vyhrazených jízdních pruzích).

V Praze je přes 11 km průjezdů ošetřených jako vyhrazené jízdní pruhy (nebo výlučné směry jízdních pruhů v křižovatkách) pro autobusy a cyklisty (příp. i taxi). Se zahrnutím cyklistů do buspruhů bylo započato v roce 2009 a bylo dokončeno v 1. pololetí 2010. Kladné pražské zkušenosti stály i u zrodu prvního mimopražského bus+cyklopruh, který byl vyznačen v červenci 2010 v brněnské ulici Nové sady.
V souladu s koncepcí Odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy je většina vyhrazených jízdních pruhů časově omezena na období dopravních špiček, což snižuje přínos úpravy zejména pro cyklisty. S ohledem na podobu vodorovného vodorovného značení (nově již bez dříve uváděného časového omezení) je svým způsobem úprava přínosná i mimo vymezené časy.

Cyklotrasa

Upřesněný název - dle legislativy (případně jiný): cyklistická trasa
Kód dopravního značení: IS 19a/b/c/d, IS 20, IS 21a/b/c/d
Stručná definice: Směrovým dopravním či turistickým značením vyznačená trasa pro cyklisty. Neurčuje vztah k motorové dopravě

Nepřímé levé odbočení pro cyklisty

Upřesněný název - dle legislativy (případně jiný): (tah koněm)
Kód dopravního značení:
Stručná definice: Odbočení vlevo realizováno nadvakrát (častěji na křižovatkách řízených světelnou signalizací):

 1. jízda jako přímo až před konec křižovatky, zde zařazení do čela zprava přicházející komunikace,
 2. přímý přejezd.

Poznámka:

Bezpečnější forma levého odbočení na frekventovaných a vícepruhových komunikacích.

Podrobnosti:

Nepřímé levé odbočení pro cyklisty („tah koněm“) pro bezpečné překonání obou směrů hlavní ulice bylo realizováno v ulici V Olšinách pro výjezdy do ulice v Předpolí, ve směru do centra v ulici Otakarova pro odbočení do ulice Na Zámecké a ve směru z centra k obytnému komplexu s občanskou vybaveností.

Předsunutá stopčára, V19

Upřesněný název - dle legislativy (případně jiný): prostor pro cyklisty, (cyklobox)
Kód dopravního značení: V 19
Stručná definice: Vyčkávací prostor pro jízdní kola předsazený před ostatní vozidla na křižovatkách řízených světelnou signalizací.

Podrobnosti:

Vyhrazený prostor pro cyklisty (V19) před třemi jízdními pruhy vznikl ve světelné křižovatce při ústí ulice Otakarova. Cyklisté za ukončením cyklopruhu vjedou do příslušného řadícího pruhu (pro směr vlevo, přímo či rovně) a pokračují dále až k vyhrazenému prostoru V19, kde na červenou zastaví před motorovými vozidly. Na zelenou pak vyjíždějí do křižovatky jako první.

 

Zdroj informací a použitých fotografií: www.cyklodoprava.cz – Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy