Cyklisté

Základní poznatky statistických ukazatelů:

- Předpoklad pro rok 2017 počítal s tím, že nebude usmrceno více než 44 cyklistů a těžce zraněno 315 cyklistů - v oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 44 cyklistů (stanovený předpoklad dodržen) a 353 cyklistů bylo těžce zraněno (stanovený celoroční předpoklad překročen) - celkem 85 % usmrcených cyklistů nemělo v období let 2009 – 2017 ochrannou přilbu, prakticky totožný poměr byl zaznamenán i v roce 2017, kdy bylo usmrceno 37 cyklistů, kteří neměli přilbu, tj. 84% ze všech usmrcených cyklistů!
- meziročně je zaznamenán 32,1% nárůst usmrcených cyklistů bez přilby (+ 9 osob)
- na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2017 činil podíl usmrcených cyklistů 9,1 %, což znamená, že téměř každá 11. usmrcená osoba byla cyklistou, v uplynulém roce byl podíl usmrcených cyklistů 8,8 % - nejvíce cyklistů (8) bylo v roce 2017 usmrceno v červnu, ve stejném měsíci byl zaznamenán i nejvyšší podíl usmrcených cyklistů na všech usmrcených osobách, nejvíce cyklistů (60) bylo v roce 2017 těžce zraněno v červnu, nejvyšší podíl těžce zraněných cyklistů na všech těžce zraněných osobách byl evidován v červenci (25 %) - nejvíce cyklistů (11) bylo v roce 2017 usmrceno ve čtvrtek, ve stejný den byl zaznamenán i nejvyšší podíl usmrcených cyklistů na všech usmrcených osobách, podíl v daném dni činil 14 %, nejvíce cyklistů (64) bylo v roce 2017 těžce zraněno v pátek, nejvyšší podíl těžce zraněných cyklistů na všech těžce zraněných osobách byl evidován ve středu a v sobotu (17 %) - nejvíce cyklistů bylo v roce 2017 usmrceno mezi 15. až 16. hodinou (5 usmrcených cyklistů). V případě těžce zraněných cyklistů bylo rovněž nejrizikovější období mezi 15. až 16. hodinou (39 těžce zraněných cyklistů)
- v členění na jednotlivé věkové kategorie bylo v roce 2017 nejvíce cyklistů (7) usmrceno ve věkových kategoriích 55 – 60, 61 – 64 a 65 – 70 let, meziročně byl právě v kategoriích 61 – 64 a 65 – 70 let zaznamenán největší nárůst usmrcených (+ 4 osoby)
- téměř 4 z 10 usmrcených cyklistů byli v roce 2017 senioři ve věku 65 let a více, další třetina usmrcených cyklistů v uvedeném roce byla ve věku 55 – 64 let!
- cyklisté pod vlivem alkoholu a návykových látek v roce 2017 zavinili 642 dopravních nehod (tj. 14,3 %), při kterých bylo usmrceno 5 osob (tj. 9,6 %), meziročně evidujeme pokles o 54 nehod (- 8 %), ale nárůst o 3 usmrcené osoby (+ 150 %)
- z pohledu dopravních nehod zaviněných cyklisty pod vlivem alkoholu a návykových látek je velmi NEGATIVNÍ, že 63 % těchto dopravních nehod (407) zavinili cyklisté pod vlivem alkoholu 1,5 ‰ a vyšší!!!
- drogy, resp. návykové látky se na dopravních nehodách s podílem alkoholu a návykových látek podílely minimálně (6 dopravních nehod)
při nehodách zaviněných cyklisty pod vlivem alkoholu a návykových látek došlo k následkům na životech a zdraví u 579 osob (5 usmrcených, 57 těžce zraněných a 517 lehce zraněných)
- nejvyšší podíl usmrcených cyklistů byl evidován v Olomouckém kraji (21 %), nejvyšší podíl těžce zraněných cyklistů pak v Královéhradeckém kraji (24 %)
- v rámci České republiky bylo v kategorii cyklistů usmrceno o 5 osob více (tj. + 13 %), v případě těžce zraněných pak byl zaznamenán pokles o 64 osob (tj. – 15 %). V krajích je situace značně rozdílná – nejvyšší nárůst usmrcených a těžce zraněných cyklistů byl evidován v Plzeňském kraji
- z celkového počtu následků nehod cyklistů v roce 2017 bylo evidováno v obcích 45 % usmrcených (20 ze 44), 73 % těžce zraněných (259 z 353) a 79 % lehce zraněných (2 335 z 2 945)
- nejvíce cyklistů bylo v roce 2017 usmrceno, těžce a lehce zraněno vlivem nesprávného způsobu jízdy, v důsledku uvedené příčiny bylo usmrceno 20 cyklistů (45 %), 174 těžce (52 %) a 1 564 lehce zraněných cyklistů (55 %)

Evropské srovnání základních statistických ukazatelů:
- porovnáme-li rok 2016 s rokem 2009, došlo v České republice ke snížení usmrcených cyklistů na 63 % referenčního roku 2009, s touto bilancí patřila Česká republika spolu se Švýcarskem k nejlepším evropským zemím (pozn. evropský průměr činil 88 %)
- v roce 2016 bylo v Česku usmrceno 0,50 cyklistů na 100 000 obyvatel, nejlepší bilance (vyjma Islandu) s 0,14 usmrcenými cyklisty byla evidována ve Španělsku, naopak nejhorší v Nizozemí (0,78).
- z evropského pohledu měla Česká republika v roce 2016 i přes historicky nejnižší počet usmrcených cyklistů negativní bilanci (o 21 % nad evropským průměrem)
- v období let 2012 – 2016 bylo v České republice oproti předpokladu NSBSP usmrceno o 47 cyklistů více, tj. + 14,9 % (pozn. předpoklad NSBSP byl významně (+ 27) překročen v roce 2015)
- uplatníme-li stejnou predikci předpokládaného poklesu usmrcených cyklistů i na ostatní země EU, dojdeme k závěru, že jen 2 z nich by NSBSP v uvedeném období splnily (Lucembursko a Švýcarsko)
- evropský průměr byl pak oproti stanovenému předpokladu o + 21,6 % vyšší, Česká republika (přestože stanovený cíl NSBSP nesplnila) patřila v oblasti usmrcených cyklistů k lepšímu průměru


Podrobné údaje najdete zde: Cyklisté


Nejbližší akce

13. 8 - 13. 8. 2022

Bystřice nad Pernštejnem

Setkání historických vozidel a sraz vozidel Tatra