Fatální následky dopravních nehod v Evropě

Srovnání České republiky s Evropou

Evropská unie si v rámci dekády 2011-2020 stanovila hlavní cíl snížit v roce 2020 fatální následky nehod na polovinu roku 2010.

Meziročně nedošlo v rámci EU28 k poklesu usmrcených osob, v České republice došlo k nárůstu počtu usmrcených osob o 14 %. Nejvyšší meziroční relativní pokles byl evidován na Slovensku (-17 %), ve Slovinsku (-13 %) a v Litvě (-11 %), naopak nejvyšší nárůst pak v Lucembursku (44 %), v Estonsku (40 %) a ve Švédsku (28 %).

České republice spolu s Portugalskem patřila v roce 2018 se 62 usmrcenými na 1 milion obyvatel 20. příčka. Evropský průměr v daném roce činil 53 usmrcených na 1 milion obyvatel. Ve srovnání s rokem 2010 došlo v České republice v roce 2018 ke snížení o 18 %, v evropských zemích bylo zaznamenáno snížení o 23 %. Nejhorší bilance s 23% nárůstem byla evidovaná na Maltě (pozn. absolutně nízký počet usmrcených), naopak nejlepší v Řecku, kde došlo ke 43% snížení. Kromě zmiňované Malty, Švédska a Nizozemí, došlo v roce 2018 v ostatních evropských zemích ve srovnání s rokem 2010 ke snížení počtu usmrcených osob.

V roce 2010 byla Česká republika nad evropským průměrem o 7 usmrcených osob, tj. o + 10,1 %, v roce 2018 pak o 9 usmrcených na 1 milion obyvatel, tj. + 16,9 %. Česká republika si meziročně významně pohoršila.

Evropská strategie 2011-2020

V období 2011-2018 bylo v Evropské unii usmrceno více než 213 000 osob, oproti vytýčenému cíli (snížení usmrcených v roce 2020 na 50 % roku 2010) o téměř 26 000 osob více, tj. +14,1 %. Česká republika měla evidováno o 14,4 % více usmrcených, patřila jí tak až 16. příčka. Uvedená bilance je ve srovnání s ostatními zeměmi EU mírně negativnější. Uvedený cíl se podařilo v uplynulých letech splnit pouze 4 zemím: Řecku, Portugalsku, Španělsku a Dánsku. Naopak významně negativní byla evidována bilance v Lucembursku, Švédsku a na Maltě.

V rámci Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 je sledováno 11 dílčích cílů:

- Děti
- Chodci
- Cyklisté
- Motocyklisté
- Mladí řidiči
- Stárnoucí populace
- Alkohol a jiné návykové látky
- Nepřiměřená rychlost
- Nedání přednosti v jízdě
- Nesprávné předjíždění
- Nákladní automobily

Na základě dostupných dat z evropských databází byly porovnány uvedené dílčí cíle z pohledu vývoje počtu usmrcených osob v České republice a ostatních zemích Evropské unie. Z uvedeného je zřejmé, ve kterých oblastech je vývoj v ČR oproti evropskému průměru pozitivnější (motocyklisté, alkohol), kde je srovnatelný (děti), kde je mírně horší (stárnoucí populace) a kde je situace neuspokojivá (chodci, cyklisté).

V případě, že vezmeme v potaz plnění předpokladů, ČR si vede až na chodce mnohem lépe v plnění předpokladů, než je evropský průměr. Průměrně se Evropě nedaří plnit stanovený předpoklad. České republice se průměrně daří plnit předpoklad jen u dílčího cíle usmrcených v důsledku alkoholu.

Podrobné údaje najdete zde: Fatální následky dopravních nehod v Evropě.pdf


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce