Cyklisté

Z pohledu následků dopravní nehodovosti je tento dokument zaměřen na usmrcené, těžce a lehce zraněné cyklisty.

Základní poznatky statistických ukazatelů cyklistů:

-          předpoklad pro rok 2015 počítal s tím, že nebude usmrceno více než 50 cyklistů a těžce zraněno 340 cyklistů

-          v oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 68 cyklistů (stanovený předpoklad překročen) a 394 cyklistů bylo těžce zraněno (stanovený předpoklad překročen)

-          uvedený dílčí cíl NSBSP tedy nebyl ani v jednom sledovaném parametru dodržen!

-          v roce 2015 bylo usmrceno 56 cyklistů, kteří neměli přilbu, tj. 82% ze všech usmrcených cyklistů, podíl následků dopravních nehod cyklistů bez přilby v posledních letech stagnuje

-          na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2015 činil podíl usmrcených cyklistů 9,2 %, což znamená, že přibližně každá 11. usmrcená osoba byla cyklista.

-          v uplynulém roce byl podíl usmrcených cyklistů 10,3 %, tzn. druhý nejvyšší v historii ČR!

-          nejtragičtějším měsícem z tohoto pohledu bylo v roce 2015 září, kdy bylo usmrceno 18 cyklistů

-          nejtragičtějšími dny z pohledu usmrcených cyklistů byly v roce 2015 středa a čtvrtek, kdy bylo usmrceno shodně 13 cyklistů

-          nejvíce cyklistů bylo v roce 2015 usmrceno mezi 14. až 15. hodinou (11 usmrcených, tj. 16 % ze všech usmrcených cyklistů)

-          více než 4 z 10 (44 %) usmrcených cyklistů byli v roce 2015 senioři ve věku 65 let a více, téměř 2/3 usmrcených cyklistů (63 %) bylo starších 55 let

-          cyklisté pod vlivem alkoholu zavinili 741 dopravních nehod (tj. 16,3 %), při kterých byly usmrceny 4 osoby (tj. 6,5 %), meziročně evidujeme pokles o 45 nehod (- 6 %) a o 2 usmrcené osoby méně (- 33 %)

-          z pohledu dopravních nehod (s účastí cyklisty) v důsledku vlivu alkoholu a omamných látek je velmi NEGATIVNÍ, že 71 % těchto dopravních nehod spáchaly osoby pod vlivem alkoholu 1,5 ‰ a vyšší!!!

-          celorepublikově je v roce 2015 evidováno 16 usmrcených cyklistů na 1 000 dopravních nehod, nejhorší bilance je evidována v Olomouckém kraji, kde na1 000 dopravních nehod připadá 27,4 usmrcených osob!

 

-          porovnáme-li rok 2013 s rokem 2000, došlo v České republice ke snížení usmrcených cyklistů na 49 % referenčního roku 2000 (evropský průměr činí 54 %), s touto bilancí patřila Česká republika k lepšímu evropskému průměru

-          v roce 2013 bylo v Česku usmrceno 0,704 cyklistů na 100 000 obyvatel, což je jedno z nejvyšších čísel v Evropě – horší bilanci v uvedeném roce mají jen ve Slovinsku a v Polsku, evropský průměr činí 0,399 usmrcených cyklistů na 100 000 obyvatel.

Další informace jsou detailně rozpracovány v tomto dokumentu.


Nejbližší akce

13. 8 - 13. 8. 2022

Bystřice nad Pernštejnem

Setkání historických vozidel a sraz vozidel Tatra