Chodci

Z pohledu následků dopravní nehodovosti je tento dokument zaměřen na usmrcené, těžce a lehce zraněné chodce.

Základní poznatky statistických ukazatelů chodců:

-          v roce 2015 došlo k nárůstu počtu usmrcených chodců(131, tj. o 19 více oproti předchozímu roku)

-          v celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených chodců o 28,8 %

-          na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2015 činil podíl usmrcených chodců 22,3 %, což znamená, že přibližně každá 4. (přesně 4,48) usmrcená osoba byla chodec

-          v loňském roce byl podíl usmrcených chodců 19,8 %

-          šest z deseti chodců je usmrceno v noci! V období let 2005 – 2015 bylo usmrceno 59 % chodců právě v noci

-          nejtragičtějším měsícem byl v roce 2015 prosinec, kdy bylo usmrceno 22 chodců, nejvyšší závažnost dopravních nehod s účastí chodců pak byla v měsíci říjnu

-          začátek (pondělí) a konec pracovního týdne (pátek) vykazoval pro chodce nejtragičtější následky

-          v průměru se usmrcení chodci podíleli na všech usmrcených v roce 2015 celkem 19,8 %

-          celých 39 % usmrcených chodců tvořili v roce 2015 senioři ve věku 65 let a více

-          drtivá většina dopravních nehod s účastí chodce (93 %) se stala v itravilánu, ve kterém také bylo 59 % chodců usmrceno, 90 % chodců těžce zraněno a 95 % chodců lehce zraněno

-          dojde-li k dopravní nehodě s účastí chodce v extravilánu je riziko usmrcení chodce více než 9,3x vyšší než v intravilánu

-          k téměř 2/3 dopravních nehod s účastí chodce (62 %) došlo mimo přechod

-          nejvyšší závažnost (počet usmrcených chodců na 1 000 dopravních nehod) vykazují nehody, při kterých měl chodec špatný odhad vzdálenosti a rychlosti vozidla

-          došlo-li při dopravních nehodách k následkům na životech a zdraví chodců, byl v 68 % případech viníkem řidič motorového vozidla, chodci se v takových případech podíleli 30 % a řidiči nemotorových vozidel 2 %

-          nejvíce (110) chodců bylo usmrceno v důsledku zavinění dopravní nehody řidičem motorového vozidla

-          nejvíce usmrcených chodců je v roce 2015 evidováno v Hl. m. Prve Středočeském kraji (17), naopak nejméně na Vysočině (2), v Hl m. Praze se usmrcení chodci podíleli v roce 2015 na všech usmrcených 60! %, tzn. každá 6. z 10 usmrcených osob byla chodcem!

-          celorepublikově je v roce 2015 evidováno 37 usmrcených chodců na 1 000 dopravních nehod

-          nejhorší bilance je evidována ve Zlínském kraji, kde na 1 000 dopravních nehod připadá 85,7 usmrcených osob!

Další informace jsou detailně rozpracovány v tomto dokumentu.


Nejbližší akce

13. 8 - 13. 8. 2022

Bystřice nad Pernštejnem

Setkání historických vozidel a sraz vozidel Tatra