Přilby na elektrokoloběžkách v evropských zemích

TZ: Srovnání FERSI: Elektrokoloběžky u nás a v Evropě 01Elektrokoloběžka je, stejně jako koloběžka, v České republice považována za jízdní kolo. Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně. Výše uvedená ustanovení jsou obsahem § 58 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V grafu níže je uveden vývoj následků dopravních nehod cyklistů s důrazem na podíl cyklistů bez přilby.

V období let 2009-2020 bylo v důsledku dopravních nehod v České republice usmrceno 636 cyklistů, z toho 529 z nich nemělo přilbu, tj. 83 %. Výzkumníci z Centra dopravního výzkumu ve spolupráci se soudními lékaři z Fakultní nemocnice v Olomouci hodnotili okolnosti a následky 119 smrtelných zranění cyklistů. Jedním z výstupů studie, která vyšla v časopise Safety Science, bylo konstatování, že 37 % usmrcených cyklistů by mohlo přežít, pokud by v době nehody měli na hlavách cyklistické přilby,“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D. z Centra dopravního výzkumu, v. v. i.
Statistiky dopravních nehod v současné době u cyklistů nerozlišují, zdali řídili jízdní kolo, elektrokolo, koloběžku nebo elektrookloběžku. „Ve spolupráci s Policií ČR jsme identifikovali fatální nehody řidičů jízdních kol s pomocným pohonem v období let 2017-2020. Z uvedených dat lze konstatovat, že 82 % usmrcených řidičů jízdních kol s pomocným pohonem nepoužilo cyklistickou přilbu,“ uvádí Ing. Lukáš Kadula, z CDV a dodává: „Zvyšující se penetrace elektrokol se každoročně promítá již také v evidenci fatálních následků dopravních nehod cyklistů. V roce 2020 bylo ze 40 usmrcených cyklistů 9 řidičů elektrokol, 2 řidiči benzínových kol a 1 řidič elektrokoloběžky. Řidiči těchto nemotorových vozidel se tedy na všech usmrcených cyklistech podíleli 30,0 %, zatímco v roce 2019: 19,4 %, v roce 2018: 15,8 % a v roce 2017 6,8 %. Data z nehodovosti s účastí řidičů jízdních kol s pomocným pohonem budeme dále analyzovat.
George Morfakis, zástupce PIN pro bezpečnost silničního provozu (Performance Index) na Kypru zpracoval aktuální stav povinnosti užít přilbu v případě jízdy na elektrokoloběžkách v jednotlivých evropských zemích. Zjištění shrnuje níže uvedená tabulka.

 
Země
 
Ano
 
Ne
 
Poznámky
Rakousko √*
*Povinnost pro uživatele do 12 let. Požadováno při jízdě na kole (povinnost nošení cyklistické vybavení, zákaz jízdy po chodníku).
Belgie    
Francie   Přilby jsou povinné v extravilánu, přičemž elektrokoloběžky mohou být používány na cestách s limitem do 80 km / h. Používání elektrokoloběžek je zakázáno na venkově a na meziměstkých cestách pro uživatele mladší 12 let.
Dánsko   ←√ V rámci novely budou přilby povinné (přilby na kolo).
Švýcarsko
 
  ←√ V rámci návrhu zákona byla konzultována povinnost nošení přileb ke konci roku 2020.
Řecko   Není definované, jaký druh přileb bude povinné nosit, pravděpodobně přilby na kolo.
Irsko - - Příprava relevantní legislativy. Není finální rozhodnutí ohledně přileb.
Itálie √* *Povinnost pro účastníky mladších 18 let. Užívání elektrokoloběžek je zakázáno pro uživatele mladších 14 let.
Chorvatsko - - Příprava relevantní legislativy. V záměru je povinnost nošení přileb osob mladších 16 let.
Lucembursko    
Malta   Helmy nejsou povinné. Nicméně, pokud je vozidlo používáno na silnici, musí mít přední a zadní světla. Kromě toho, uživatel je povinen nosit dobře viditelnou vestu při cestě v noci. Je rovněž zakázáno používat rychlostní silnice.
Vozidlo musí být zaregistrováno v evidenci vozidel, která požaduje technickou kontrolu a pojištění třetích osob. Registrace je zdarma pro soukromé účely.
Kromě toho, uživatel musí mít alespoň řidičské oprávnění AM, které požaduje splnění teoretického testu a věku alespoň 16 let.
Zdroj: S.L. 499.67 – Regulace mikromobility
https://legislation.mt/eli/sl/499.67/eng/pdf.
Norsko    
Maďarsko   Není zatím relevantní legislativa
Nizozemí   Není povinnost pro vozidla, jež dosahují rychlost maximálně 25 km/h.
Polsko  
Příslušná legislativa je platná od 20. května 2021. Helmy nejsou povinné.
Slovinsko - - Připravuje se nová legislativa. Užívání přileb na kolo bude povinné při jízdě na elektrokoloběžce pro uživatele mladších 18 let.
V rámci platné legislativy je již povinné pro cyklisty mladší 18 let.
Finsko   Přilby nejsou povinné pro vozidla, jež dosahují rychlost maximálně 25 km/h.
Česká republika   U cyklistů mladších 18 let jsou přilby povinné.
Portugalsko   Přilby na kolo jsou doporučené.
Velká Británie   Přilby jsou doporučené.
Německo   Přilby jsou doporučené.
Španělsko - - V současnosti je používání elektrokoloběžek regulováno ustanovením každé obce. DGT má v úmyslu navrhnout povinnost nošení přileb pro uživatele mladší 16 let (národní úroveň).
 
Samostatné oddělení BESIP Ministerstva dopravy na svých webových stránkách zveřejnilo v nedávné době aktuální informace, týkající se problematiky elektrokoloběžek. V přibližně 2,5 min videu shrnuje základy jízdy na elektrokoloběžce Mgr. Radka Osterová, krajská koordinátorka BESIP Pardubického kraje. K dispozici je také přehledný leták Bezpečně na elektrokoloběžce.
 
Foto, graf: CDV
 

 
Kontakt:
Ing. Lukáš Kadula, +420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Mgr. Jan Elgner, +420 770 177 656, jan.elgner@cdv.cz
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno
 
[1] Bíl, M., Dobiáš, M., Andrášik, R., Bílová, M., Hejna, P., 2018. Cycling Fatalities: When A Helmet is Useless and when it Might Save Your Life. Safety Science 105C, 71–76.
[2] KADULA, Lukáš, VALENTOVÁ, Veronika, ZLÝ, Jiří, AMBROS, Jiří, ELGNER, Jan, 2021. Bezpečný boční odstup při předjíždění cyklistů. Silniční obzor. 82(4). ISSN 0322-7154.
[3] Ministerstvo dopravy. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2020.
[4] Ministerstvo dopravy. Elektrokoloběžky (dostupné z https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Aktivni-pohyb-v-silnicnim-provozu/Na-kole/Elektrokolobezky)