Osm kroků ke zlepšení vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu

Ve zprávě, kterou vypracovali odborníci z jedenácti evropských zemí a kterou dnes zveřejnily Evropská rada pro bezpečnost dopravy (ETSC), Vlámská nadace pro dopravní znalosti (VSV) a Fundación MAPFRE, byl stanoven nový přístup k rozvoji vzdělávacích kurzů a materiálů v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy.
 

Zpráva má sloužit jako výchozí bod pro ty, kdo navrhují, testují, realizují a hodnotí vzdělávací aktivity v oblasti bezpečnosti dopravy a mobility a pouštějí se do vytváření nových nebo aktualizace stávajících aktivit.
Nový zdroj by měl být užitečný také pro ministerstva, úřady, školy a organizace při rozhodování o tom, které aktivity a projekty realizovat nebo financovat. Jedná se o materiál, který seznam minimálních kritérií, která by měla být zahrnuta nebo zvážena, aby bylo zajištěno zachování vysokých standardů kvality.
 

Osmistupňový model je uveden níže.


Publikace obsahuje také 27 případových studií z celé Evropy, které ilustrují, jak lze tyto kroky uplatnit v praxi.

Výstupy projektu LEARN! si můžete zdarma stáhnout z webových stránek projektu:
https://www.trafficsafetyeducation.eu/manual/.

Příručka vychází jako součást projektu LEARN! (Leveraging Education to Advance Road safety Now), kterou realizují Evropská rada pro bezpečnost dopravy (ETSC), Vlámská nadace pro dopravní znalosti (VSV) a Fundación MAPFRE, a jejím cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu a mobility v celé Evropě. Více informací o projektu je k dispozici na adrese: www.trafficsafetyeducation.eu. Do tohoto projektu bylo za ČR také zapojeno Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., které se zde angažovalo v problematice výuky dopravní výchovy v mateřských a základních školách a tvorbě metodických materiálů pro výuku.

Zdroj: https://etsc.eu/new-publication-sets-out-eight-steps-to-improved-road-safety-education/

 

Komentář Centra dopravního výzkumu, v. v. i. 

Tento příklad ilustruje, jak Centrum dopravního výzkumu (CDV) využilo dotazníky při tvorbě metodiky dopravní výchovy pro mateřské školy. Obsahuje také seznam otázek pro tvorbu funkční metodiky dopravní výchovy.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) spolupracovalo s 34 mateřskými školami z Jihomoravského kraje při tvorbě Metodiky dopravní výchovy pro mateřské školy. Pomocí dotazníkového šetření CDV zjišťovalo a následně analyzovalo témata, která jsou pro pedagogy v předškolních zařízeních v oblasti bezpečnosti a mobility zásadní, jaká témata v dopravní výchově by pedagogové ocenili a na jaké aktivity by se měli zaměřit při práci s dětmi - pohybové, klidové aktivity, hudební, výtvarné.

Na základě výsledků průzkumu byly navrženy jednotlivé aktivity s dopravní tematikou a CDV je ověřovalo přímo v praxi při práci s dětmi. Tímto způsobem mohla být ověřena funkčnost a využitelnost všech aktivit z metodiky.

Ověření, zda navržené aktivity mají na děti nějaký vliv, proběhlo po šesti měsících prostřednictvím dotazníků pro děti, ty je vyplňovaly společně se svými učiteli.

V rámci Metodiky dopravní výchovy pro mimoškolní péči a další mimoškolní zařízení spolupracovalo CDV se základní školou, kde učitelé, kteří zajišťují mimoškolní péči, prováděli s dětmi aktivity z metodiky a následně vyplňovali dotazník "Jak se jim pracovalo s metodikou dopravní výchovy".

Otázky, které CDV použilo při tvorbě své funkční metodiky dopravní výchovy, jsou uvedeny na následujících stránkách. Odpovědi na tyto otázky vám budou vodítkem a pomohou vám soustředit se během procesu tvorby aktivity. Několik otázek v seznamu může dále posloužit jako inspirace pro otázky, které budou učitelům položeny během předvýzkumu a evaluačních dotazníků.

Děti v dopravě

Webové stránky www.detivdoprave.cz byly zřízeny pro rodiče a pro instituce věnující se výchově a vzdělávání dětí. Jak své dítě nejlépe chránit před dopravními nehodami a jak jej hravou formou vychovávat a vzdělávat k ochraně svého zdraví v oblasti dopravy. Jsou zde zdarma ke stažení všechny materiály, které vytváříme pro školky, školy, další vzdělávací instituce, rodiče a děti“ uvádí Ing. Alena Daňková, Ph.D., vedoucí oblasti hodnocení dopadů dopravy a vzdělávání CDV.

Kontakt:
Ing. Alena Daňková, Ph.D., +420 602 363 846, alena.dankova@cdv.cz
Ing. Lukáš Kadula, +420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno