Nové bezpečnostní standardy mají zásadně snížit počet usmrcených dětí na evropských silnicích

Více než 8 000 dětí ve věku 0-14 let bylo usmrceno při dopravních nehodách za posledních deset let v Evropské unii. Polovina usmrcených dětí byla spolujezdci v automobilech, třetina byla chodci a 13 % cyklisté. Každé 30. dítě bylo v EU usmrceno v důsledku dopravní nehody.

 


Deti_bezpecnostni-standardy.jpgOčekává se, že Evropská komise oznámí 2. května 2018 aktualizované bezpečnostní předpisy, týkající se vozidel (pozn. téměř deset let od poslední aktualizace). EU připravuje také strategii bezpečnosti silničního provozu na následujících deset let.
ETSC uvádí, že opatření, která mohou omezit překročení rychlosti, jsou rozhodující pro snížení počtu usmrcených dětí a vyzývá EU, aby zavedla pro automobily bezpečnostní technologie, jako např. Inteligentní rychlostní asistence (ISA) a Automatizovaná nouzová brzda (AEB), které mohou detekovat chodce a cyklisty jako standard pro všechny nové automobily.
Antonio Avenoso, výkonný ředitel společnosti ETSC, uvedl: "Inteligentní, nákladově efektivní a osvědčené technologie bezpečnosti vozidel, jako je automatické nouzové brzdění a inteligentní rychlostní asistent, mohou být stejně důležité pro ochranu dětí, jako jsou bezpečnostní zádržné systémy. Skutečná změna nastane pouze tehdy, pokud budou tyto technologie (stejně jako bezpečnostní pásy) implementovány v každém vozidle jako standard, nikoliv jako volitelný prvek výbavy vozidla. Není dne, aniž by některý z politiků nebo automobilka neslibovali, že autonomní vozidla vyřeší problém bezpečnosti silničního provozu. Pokud takový den nastane, bude to trvat několik desetiletí. Do roku 2030 možná bude po světových silnicích jezdit již několik milionů autonomních vozidel. Ve srovnání s více než miliardou dalších vozidel, z nichž mnohé budou teprve letos vyrobeny. Existuje vážné riziko, že vlády budou ignorovat obrovské výhody v oblasti bezpečnosti, které lze dosáhnout zavedením osvědčených technologií pomoci řidičům již dnes."
Chybějící, nevhodné nebo nesprávně připevněné/použité dětské autosedačky zůstávají v celé EU významným problémem! Podle Světové zdravotnické organizace správně instalované a používané dětské zádržné systémy snižují pravděpodobnost usmrcených dětí až o 80 %. ETSC mj. požaduje lepší vzdělávání a sníženou sazbu DPH na dětské sedačky (přípustné podle práva EU), kterou zavedly pouze Chorvatsko, Kypr, Polsko, Portugalsko a Velká Británie. ETSC rovněž vyzývá členské státy EU, aby zavedly zóny s maximální povolenou rychlostí 30 km/h v oblastech s vysokým výskytem chodců, cyklistů a v blízkosti škol.
Dle statistik má Švédsko nejnižší míru usmrcených dětí v Evropské unii. Opačný extrémem je Rumunsko, kde mají děti sedmkrát vyšší pravděpodobnost, že budou usmrceny při dopravní nehodě. Řada zemí EU také v posledních deseti letech snížila počet usmrcených dětí rychleji, než ostatní usmrcené osoby na silnicích, zejména v Maďarsku, Chorvatsku, Řecku, Portugalsku, Nizozemsku, Španělsku a ve Velké Británii.
Zpráva ETSC: www.etsc.eu/PINFlash34
Instruktáž ETSC k přezkumu minimálních bezpečnostních standardů EU: http://etsc.eu/wp-content/uploads/2017-05-EP-short-briefing-gsr-pp.pdf
Informace k Intelligent Speed ​​Assistance (ISA): www.etsc.eu/isa

Komentář Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Od vzniku samostatné České republiky do konce roku 2017 bylo na pozemních komunikacích v České republice v důsledku dopravních nehod usmrceno 773 dětí! V celém období byl zaznamenán průměrný pokles usmrcených dětí o - 50,5 % (pozn. v celém období je zaznamenán průměrný pokles všech usmrcených osob o 24,1 %). Děti se na všech usmrcených podílely v uvedeném období téměř 3 %, v roce 2017 pak 1,8 %.
deti_graf-usmrceni.jpg
 V období 2010-2017 se děti/chodci na všech usmrcených osobách podíleli 40 % (pozn. v EU přibližně třetina – viz výše). V roce 2017 bylo v ČR usmrceno 9 dětí, z toho 4 spolujezdci (tj. 44 %, všichni usmrceni mimo obec – 2 připoutáni bezpečnostním pásem, 1 sedící v dětské sedačce, v jednom případě nebylo vozidlo vybaveno bezpečnostním pásem) a 5 chodců (tj. 56 %).

V období 2014–2016 bylo v EU ročně v průměru usmrceno 8 dětí na milion dětí. Česká republika patřila v tomto kontextu k mírně horšímu průměru. Nejnižší úmrtnost dětí je z tohoto relativního srovnání evidováno v Norsku, naopak nejvíce v Rumunsku. Detaily jsou uvedeny v grafu.
Kategorie dětí je jedním z dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. V roce 2020 by nemělo být usmrceno více než 7 dětí a těžce zraněno 95 dětí. Předpoklad pro rok 2017 počítal s tím, že nebude usmrceno více než 8 dětí a těžce zraněno 115 dětí. Stanovený předpoklad počtu usmrcených dětí byl překročen v říjnu 2017 a těžce zraněných v listopadu 2017. Usmrcené děti se na všech usmrcených osobách podílely v rámci ČR 2 %, nejvíce dětí (3) bylo usmrceno v Plzeňském kraji, usmrcené děti se tam na všech usmrcených podílely 6 % (tj. nejvíce ze všech krajů). Nejvíce těžce zraněných dětí bylo evidováno v Moravskoslezském kraji (20), na všech těžce zraněných osobách se zde děti podílely 9 % (celorepublikový průměr činil 6 %). V oblasti usmrcených dětí nebyl v uplynulých 4 letech předpoklad NSBSP splněn, v oblasti těžce zraněných dětí pak došlo k překročení předpokladu v roce 2017 (pozn. na základě revize NSBSP došlo od roku 2017 mj. v oblasti těžce zraněných dětí ke zpřísnění/snížení předpokladů NSBSP).
deti_dilci-cile_tabulka.png

Zavádění nových technologií do praxe s cílem přispět k bezpečnosti silničního provozu není ničím novým. Namátkou – zavedení protiblokovacího systému (ABS od 07/2006), elektronického stabilizačního systému (ESP od 11/2011), systému měření tlaku v pneumatikách (TPMS od 11/2012), palubního systému napojeného na centrum tísňového volání (eCall od 03/2018) apod. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi iniciativa ETSC v oblasti zavedení nových bezpečnostních standardů/systémů nepochybně přispěje k eliminaci počtu usmrcených dětí.
Aktuální dokument mapující dopravní nehody dětí a jejich následky:
https://drive.google.com/open?id=1ZZ1yuWaSHRb2MXDszncXenTUj277Apra