Fatální následky dopravních nehod v Evropě

Srovnání České republiky s Evropou

Evropská unie si v rámci dekády 2011-2020 stanovila hlavní cíl snížit v roce 2020 fatální následky nehod na polovinu roku 2010.

Meziročně nedošlo v rámci EU27 k poklesu usmrcených osob, v České republice došlo k poklesu počtu usmrcených osob o 16 %. Nejvyšší meziroční relativní pokles byl evidován v Bulharsku (-26 %), v Belgii, v Itálii a na Maltě (-25 %), naopak nejvyšší nárůst byl v Lucembursku (18 %) a v Estonsku (15 %).

České republice patřila v roce 2020 s 48 usmrcenými na 1 milion obyvatel 18. příčka. Evropský průměr v daném roce činil 42 usmrcených na 1 milion obyvatel. Ve srovnání s rokem 2010 došlo v České republice v roce 2020 ke snížení o 37 %, v evropských zemích bylo zaznamenáno snížení o 38 %. Nejméně výrazný pokles byl evidován v Nizozemí (-8 %) naopak nejvýraznější pokles byl evidován v Řecku a v Portugalsku, kde došlo téměř k polovičnímu snížení (o cca 50 %). V roce 2020 došlo ve všech evropských zemích ve srovnání s rokem 2010 ke snížení počtu usmrcených osob.
V roce 2010 byla Česká republika nad evropským průměrem o 9 usmrcených osob, tj. o + 12,8 %, v roce 2020 pak o 6 usmrcených na 1 milion obyvatel, tj. + 14,3 %. V České republice se situace meziročně zlepšila o 20,1 %.

Evropská strategie 2011-2020

V období 2011-2020 bylo v Evropské unii (EU 27) usmrceno více než 240 000 osob, oproti vytýčenému cíli (snížení usmrcených v roce 2020 na 50 % roku 2010) o téměř 33 700 osob více, tj. +16,3 %. Česká republika měla evidováno o 17,6 % více usmrcených, patřila jí tak až 16. příčka. Uvedená bilance je ve srovnání s ostatními zeměmi EU průměrná. Uvedený cíl se podařilo v uplynulých letech splnit pouze 2 zemím: Řecku a Portugalsku. Naopak významně negativní byla evidována bilance v Lucembursku (z důvodu nízkých absolutních hodnot), ve Švédsku a na Maltě.
V rámci Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 je sledováno 11 dílčích cílů:
- Děti
- Chodci
- Cyklisté
- Motocyklisté
- Mladí řidiči
- Stárnoucí populace
- Alkohol a jiné návykové látky
- Nepřiměřená rychlost
- Nedání přednosti v jízdě
- Nesprávné předjíždění
- Nákladní automobily

Na základě dostupných dat z evropských databází byly porovnány uvedené dílčí cíle z pohledu vývoje počtu usmrcených osob v České republice a ostatních zemích Evropské unie. Z uvedeného je zřejmé, ve kterých oblastech je vývoj v ČR oproti evropskému průměru pozitivnější (motocyklisté, alkohol) a kde je situace neuspokojivá (chodci, cyklisté, děti a stárnoucí populace).

V případě, že vezmeme v potaz plnění předpokladů, ČR si vede až na děti mnohem lépe v plnění předpokladů, než je evropský průměr. Průměrně se Evropě nedaří plnit stanovený předpoklad. České republice se průměrně daří plnit předpoklad jen u dílčího cíle usmrcených v důsledku alkoholu.

 Podrobné údaje najdete zde: Fatální následky dopravních nehod v Evropě.pdf
 


Nejbližší akce

7. 10 - 7. 10. 2022

Aš Sady Míru

Den prevence - Dopravní nehody