Historie BESIP

BESIP, jakožto koordinační orgán pro bezpečnost silničního provozu, oslavil v roce 2017 již 50. výročí svého vzniku.

BESIP je s vámi již 50 let

Jak to bylo na počátku?

V roce 1963 byla v souvislosti se zvýšeným počtem prodejů osobních aut soukromým osobám a následně narůstajícím počtem tragických následků dopravních nehod vytvořena „Meziministerská koordinační komise pro bezpečnost silničního provozu“. 1. května 1967 pak vznikl i její výkonný orgán - označený zkratkou BESIP. Tato složka nebyla integrální součástí tehdejšího Ministerstva dopravy ČSSR, byla personálně přiřazena k jeho příspěvkové organizaci – „Projekčně konstrukčnímu vývojovému pracovišti silniční a městské dopravy“, který se později transformoval na „Ústav silniční a městské dopravy“. Po federalizaci byl BESIP přesunut jako oddělení na Správu pro dopravu Ministerstva vnitra ČR, spadající pod Civilně – správní úsek MVČR, a následně pak do působnosti Ministerstva vnitra ČR – odboru tisku a PR, později do odboru správních činností.

„V začátcích činnosti Besipu jsme se snažili využít švýcarských a rakouských zkušeností. Především jsme usilovali o vybudování systému dopravní výchovy, který by provázel občana po celý život,“ říká Mgr. Jiří Nedvěd, tehdejší šéf Besipu, a dodává: „Podařilo se nám položit základ výchovného systému, který provází občana po celý život – od předškolní výchovy, přes dopravní výchovu školní, vícefázový výcvik řidičů až ke specifickým formám pozornosti, věnované zejména seniorům.

Podíleli jsme se na založení celostátní rozhlasové Zákruty, motoristické redakce Československé televize, karlovarského „Festivalu filmů bezpečnosti silničního provozu“, vydávali jsme časopis „Za volantem“, později „Motoristickou současnost“, organizovali dětské dopravní soutěže i mezinárodní konference, vyráběli večerníčky, přispívali na nepovinný předmět „Řízení motorových vozidel“ atd.

Jak vznikalo logo BESIP?

Již od svého vzniku je BESIP spojován s jednoznačně identifikovatelnou značkou, kterou je jeho logo. O vzniku loga vypráví jeho autor - doc. ak.mal. Karel Míšek, Ph.D.:

„Na začátku roku 1967 jsem byl osloven, abych vytvořil návrh logotypu pro nově založenou společnost Besip. Vytvořil jsem tři návrhy. Tyto projekty se opíraly o metaforické vyjádření bezpečnosti silničního provozu kresbou symbolizující komunikaci, křídla a kolo nebo volant. Kruhový symbol má i vedlejší význam - vyjadřuje propojenosti v lidských vztazích a spolupráci. Samo slovo Besip je sestaveno z autorských liter, které jsem vytvořil spolu s logotypem. Počítače v té době neexistovaly, takže definitiva logotypu byla vytvořena jako ruční kresba tuší a doplněna návrhem v barvě červené a modré; originál byl vytvořen v tempeře. Pro potřeby tisku byly předány fotografické reprodukce originálu. Tato skutečnost byla na jedné straně výhodou, protože každé grafické dílo neslo nezaměnitelné stopy originálního autorského rukopisu, ale na druhé straně vedla k tomu, že základní poměry kresby i liter doznaly často při další práci s logotypem při jeho užívání v praxi nevhodných zásahů v proporcích a kresbě.

Červenou a modrou barevnost jsem zvolil jako vyjádření dynamiky a naděje. Také jsem vycházel z přesvědčení, že červená a modrá barva jsou součástí našich státních barev, a tudíž komunikace a vazby na cílové skupiny budou rychleji akceptovány.

Z návrhů, které jsem předložil, byl vybrán logotyp se symbolem křídel (vozovky nebo dálničních tahů a kruhu). Logotyp byl vzhledem ke své jednoduchosti velmi rychle zaveden a nejen v tomto období jej Besip implementoval do veškerých komunikačních nástrojů, které byly v dané době užívány. Sám si dobře vzpomínám, že jsem se v pozdějších letech často setkával s tímto logotypem při prevenci a výchově na školách nižšího stupně i jako řidič v oblasti silničního provozu, jako každý občan.“

Skicové návrhy loga BESIP

A co současnost?

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a také v souvislosti s převodem některých správních činností z působnosti Ministerstva vnitra na Ministerstvo dopravy a spojů se stal BESIP útvarem Ministerstva dopravy a spojů (prosinec 1999), později Ministerstva dopravy. Národní koordinační orgán prošel různými názvy, od „Meziministerské koordinační komise“ přes „Vládní výbor pro bezpečnost silničního provozu“, „Radu vlády pro bezpečnost silničního provozu“, „Poradní radu ministra dopravy pro bezpečnost silničního provozu“ až po dnešní „Radu vlády pro bezpečnost silničního provozu“.

S vývojem a přesunem kompetencí z Ministerstva vnitra do působnosti Ministerstva dopravy stále fungoval i výkonný orgán koordinačního útvaru – BESIP, který se po celou dobu zabýval a stále zabývá zejména dopravní výchovou a působením na veřejnost prostřednictvím sdělovacích prostředků.

BESIP byl iniciátorem a autorem všech vládních strategických dokumentů v oblasti bezpečnosti silničního provozu, např. Strategie bezpečnosti silničního provozu, Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, aktivně se podílí na tvorbě národního programu „Zdraví 21“ a „Národního akčního plánu prevence dětských úrazů“.

BESIP se aktivně zapojuje do mezinárodní spolupráce svým členstvím v Mezinárodní organizaci prevence dopravních nehod La Prevention Routiere Internationale (PRI) nebo účastí na práci v Pracovní skupině pro bezpečnost silničního provozu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (W.P.1 EHK OSN). V poslední době BESIP úzce spolupracuje i se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v oblasti prevence dopravních úrazů dětí a adolescentů.

BESIP byl a je téměř výhradním autorem všech publikací pro dopravní výchovu dětí předškolního věku a žáků základních škol, donedávna se aktivně podílel i na výchově nových žadatelů o řidičská oprávnění formou podpory nepovinného předmětu „Řízení motorových vozidel“ (ŘMV) na středních školách, který byl určitou paralelou dnes velice oblíbeného systému rozšířené výchovy nových řidičů v motoristicky vyspělých státech.

V současné době je BESIP integrální součástí Ministerstva dopravy. Provádí preventivní činnost v oblasti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v souladu se zákonem 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Ve své činnosti se soustřeďuje na preventivní aktivity v oblasti působení na lidského činitele, a to formou celostátních kampaní, dopravní výchovy a rozšiřováním informací o osvědčených postupech v této oblasti.

Oddělení BESIP úzce spolupracuje s ostatními ústředními orgány státní správy působícími v oblasti prevence dopravních nehod a prostřednictvím svých regionálních pracovníků zajišťuje preventivní aktivity v regionech, městech a obcích.

Na základě Statutu Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu zajišťuje oddělení BESIP činnost jejího sekretariátu.

Půlstoletí BESIPU