NENECH SE OVLIVNIT

Kampaň „Nenech se ovlivnit“ cílí na alkohol a drogy u mladých řidičů 

BESIP ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády startuje novou preventivní kampaň zaměřenou na prevenci řízení pod vlivem alkoholu a drog, a to především u nejmladších řidičů do 25 let. Cílem projektu je motivovat mladé lidi, kteří se účastní akcí s konzumací alkoholu a návykových látek, aby si uvědomili závažná rizika řízení vozidla pod vlivem a chránili své kamarády a blízké tím, že nebudou alkohol a drogy za volantem akceptovat.

Součástí kampaně je nový TV spot a dva rádio spoty, které budou vysílány od října do prosince na televizních a rozhlasových stanicích a sdíleny na webu a sociálních sítích. V další fázi, od ledna do března, bude kampaň intenzivně využívat sociální sítě. Video spoty určené především nejmladším řidičům od 15 do 25 let vyvolávají dojem, že byly natočeny z mobilního telefonu a jsou záznamem reálné situace končící dopravní nehodou. Obdobně rozhlasové spoty navozují reálnou atmosféru po dopravní nehodě a před ní.

- Vinou mladých řidičů do 24 let bylo v roce 2019 usmrceno celkem 84 osob, dalších 272 osob bylo těžce zraněno. Z toho 13 % nehod s těžkým zraněným a 5 % nehod s úmrtím zavinili mladí řidiči pod vlivem alkoholu a návykových látek

- Nejvíce osob u nehod zaviněných mladými řidiči bylo usmrceno mezi sobotou 23h a nedělí 4h

- Mladí řidiči do 24 let zaviní každoročně kolem 10 tisíc nehod

- Řízení pod vlivem alkoholu je samo o sobě závažným porušením nejen zákona o silničním provozu, ale i významným aktem ohrožení bezpečnosti samotného řidiče, spolujezdců i dalších účastníků dopravního provozu

- Konzumace alkoholu zvyšuje o 24 % pravděpodobnost těžkého zranění a o 32 % pravděpodobnost smrtelného zranění

- Výsledky výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti hovoří o tom, že nejčastěji užívanou nelegální drogou na území České republiky jsou konopné látky (26,2%), následované extází (5,3 %), halucinogenními houbami (3,5 %), pervitinem (2,0 %) a kokainem (1,3%)

- Ze studie ESPAD zaměřená na studenty středních škol, vyplývá, že v posledním roce užilo alkohol 94,5 % dotázaných

- Zkušenost s užíváním nelegálních drog za posledních 12 měsíců, uvedlo 25,5 % žáků středních škol. Nejčastěji se jedná o zkušenost s konopnými látkami (24,4 %) a extází (3,7 %)

- Zkušenosti s ostatními nelegálními drogami uvádí přibližně 2-3 % žáků

- Z výsledků dotazníkové studie příznivců elektronické taneční hudby, která byla realizována na území České republiky, vyplývá:
  1. 37 % účastníků někdy řídilo pod vlivem konopí
  2. 28 % dotázaných, někdy řídilo pod vlivem alkoholu
  3. 17 % respondentů uvedlo, že někdy řídili pod vlivem amfetaminu a 10 % pod vlivem pervitinu.

Tato zjištění poukazují na skutečnost, že vedle konzumace alkoholu je u této konkrétní skupiny zvýšené riziko řízení pod vlivem dalších návykových látek. Často přitom může jít o kombinaci alkoholu a některé z drog.

VLIV ALKOHOLU NA ŘIDIČSKÉ SCHOPNOSTI
 
Alkohol ovlivňuje řadu psychomotorických funkcí. Způsobuje  prodloužení reakční doby, nepřesné vedení vozidla v jízdním pruhu, problémy s udržením pozornosti. V kombinaci s užitím drog nebo únavou jsou tyto účinky ještě intenzivnější.
 
Alkohol za volantem také zvyšuj agresivitu při řízení a přeceňování řidičských schopností. Vedle toho způsobuje tzv. „tunelové vidění“. To znamená, že zorné pole řidiče se při zvyšující se hladině alkoholu v krvi snižuje a řidič je schopný čím dál tím méně vnímat celý prostor před sebou. Jestliže střízlivý řidič je schopen vnímat celý prostor, řidič s 0,8 promile v krvi již necelé tři čtvrtiny prostoru a řidič s 1,8 promile v krvi již necelou třetinu. Je potřeba si uvědomit, že i když opilý řidič pojede pomalu, jeho zorné pole je snížené, a to je zdrojem potenciálních konfliktů i závažných dopravních nehod.

VLIV NELEGÁLNÍCH DROG NA ŘIDIČSKÉ SCHOPNOSTI 

Po požití kannabinoidů (např. marihuana) dochází u řidičů mimo jiné k prodloužení reakčního času, zvýšené únavě a zhoršené koordinaci pohybů. Řidič se hůře koncentruje, mění rychlost vozidla, chybně reaguje na chování ostatních řidičů, hůře vnímá barvy signálních světel a neadekvátně reaguje na vjemy z okraje zorného pole. Studie jízdy na simulátoru ukazují, že škodlivé účinky se uplatňují při řízení zejména u vysoce automatizovaných činností. Naproti tomu složitější úkoly, které vyžadují vědomou kontrolu, jsou ovlivněny méně.

Projevy užití metamfetaminu (např. pervitin) a MDMA (např. extáze) při řízení vozidla patří riziková jízda bez zábran, překračování povolené rychlosti, nerespektování silničních pravidel, přeceňování vlastních schopností, nervozita, neklid a podrážděnost. Po odeznění akutní fáze je patrný dramatický pokles výkonu, tělesné vyčerpání a depresivní stavy. Způsob jízdy poté odpovídá únavě: pomalá, případně měnící se rychlost, obtíže při udržování přímého směru jízdy.

Užití kokainu při řízení motorových vozidel se projevuje výrazně rizikovým stylem jízdy se současným přeceňováním vlastních schopností. Příznačný je neklid, nepozornost, zvýšená citlivost na oslnění, zvýšená agresivita.
Vlivem užití opiátů dochází k celkovému útlumu organismu,  apatii, snížené schopnosti koncentrace, zpomalení motorických projevů a prodloužení reakčního času. Při řízení motorového vozidla se indikace projevuje odchylkami od přímého směru jízdy, popudlivostí a případnou bezohledností k ostatním účastníkům dopravního provozu. 

ŘÍZENÍ POD VLIVEM ALKOHOLU ČI NELEGÁLNÍCH DROG U MLADÝCH ŘIDIČŮ

Specifikem mladých řidičů jsou tzv. diskotékové jízdy, kdy skupina mladých lidí, často pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, využívá k návratu z noční zábavy motorové vozidlo jednoho z přítomných kamarádů. Pravděpodobnost toho, zda řidič pojede pod vlivem alkoholu, určuje míra osobní známosti s ostatními členy skupiny a riziko nehody se zvyšuje, pokud má řidič spolucestující stejné věkové skupiny.

Součástí přílohy níže je TV spot a 2 rozhlasové spoty.Rozhlasový spot: Nenech se ovlivnit 1
Rozhlasový spot: Nenech se ovlivnit 2

CKP


Besip Podporuje

Dekáda akcí pro BESIP 2011-2020

Organizace spojených národů (OSN), Světová zdravotnická organizace (WHO...

VISION ZERO - Vize nula

Vize Nula zpochybňuje tradiční způsob myšlení

Hned od samého počátk...

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu, kterou vede Evropská komise, je ...

Nový bodový systém

Akce a kampaně

Nový bodový systém Zobrazit kampaň

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany